1733/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring och temporär ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87) 9 § 2-4 mom.,

ändras 5 § och 21 § 1 mom., samt

fogas temporärt till lagen nya 18 a och 18 b §§ som följer:

5 §
Målsättningsprogram

Statsrådet uppgör vid behov ett målsättningsprogram för skötseln av sysselsättningen under den närmaste tiden. Programmet skall innehålla en prognos för ekonomin och sysselsättningen. Det skall bland annat klarlägga de åtgärder som behövs för att utveckla arbetskraftsservicen, förebygga ungdoms- och långtidsarbetslöshet, främja sysselsättningen av begränsat arbetsföra och minska de regionala skillnaderna i arbetslösheten, samt för att ordna det samarbete mellan olika förvaltningsområden som dessa åtgärder förutsätter.

18 a §
Avstående från möjlighet att arbeta

Arbetskraftsbyrån skall för den arbetssökande klargöra att han har rätt till den möjlighet att arbeta under sex månader som avses i 18 § 3 mom.

Arbetskraftsbyrån vidtar inte några åtgärder för anordnande av sådan möjlighet att arbeta som avses i 1 mom., om inte arbetssökanden kräver det (avstående från möjlighet att arbeta).

Om en arbetssökande avstår från sin möjlighet att arbeta, är arbetskraftsbyrån fortfarande skyldig att främja hans placering i arbetslivet enligt 16 §. Arbetskraftsbyrån skall dessutom göra upp ett åtgärdsprogram enligt 18 § 1 mom. om förutsättningarna för att sysselsätta eller utbilda arbetssökanden.

Den arbetslöshetstid som berättigar till möjlighet att arbeta börjar löpa på nytt sedan arbetssökanden har avstått från möjligheten att arbeta.

18 b §
Samtycke till utbildning

En arbetssökande kan även avstå från arbetsmöjlighet enligt 18 § 3 mom. så, att för honom i stället för denna möjlighet och med hans samtycke anordnas sysselsättningsfrämjande utbildning (samtycke till utbildning). På denna grund har han under utbildningstiden för högst sex månader rätt till studiesociala förmåner enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) under de förutsättningar som stadgas i nämnda lag. Om utbildningen pågår mer än sex månader, fastställs utkomstförmånerna för den tid som överstiger sex månader enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om dem.

Rätten till möjlighet att arbeta upphör när arbetssökanden har gett sitt samtycke till utbildning i stället för möjlighet att arbeta.

Om en arbetssökande som gett sitt samtycke

till utbildning inte kunnat antas till utbildningen på grund av inträdeskraven eller av andra därmed jämförbara orsaker, har han dock, med avvikelse från 2 mom., enligt 18 a § 2 mom. fortfarande rätt till möjlighet att arbeta.

21 §
Statsandel

Har en kommun sysselsatt en av arbetskraftsbyrån anvisad arbetslös som avses i 16 § 2 mom., har kommunen rätt att av sysselsättningsanslag i statsandel för sysselsättningskostnaderna erhålla ett belopp som motsvarar den maximala förhöjda dagpenningen per person enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för de dagar för vilka kommunen är skyldig att betala lön, dock för högst fem dagar per vecka (normal statsandel).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagens 18 a och 18 b §§ gäller till och med den 30 april 1994.

Regeringens proposition 148/91
Arbetskraftspolitiska utsk. bet. 7/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.