1731/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) en ny 8 a § som följer:

8 a §

Har en arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare, fastän denna lag borde ha tillämpats på arbetsförhållandet, skall pensionsanordningen rättas räknat från ingången av kalenderåret före det under vilket pensionsanstalten har meddelat arbetsgivaren rättelsen. Försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare för tid före denna tidpunkt förblir i kraft. Pensionen enligt denna lag ersätter likväl pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsbelopp som har betalts ut enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare skall anses som delbetalningar av pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen gäller även pensionsskydd som anordnats innan lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas även på sådana rättelser av pensionsanordningar som blivit anhängiga innan lagen har trätt i kraft, om rättelsen inte har slutförts och de inbetalda försäkringspremierna inte har återburits före ikraftträdandet. Härvid anses ett meddelande om rättelse vara gjort vid den tid då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 190/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 15/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.