1718/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 2 mom. och 102 c § 2 mom. kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76),

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 2 mom. i lag av den 18 maj 1990 (435/90) och 102 c § 2 mom. i lag av den 16 juli 1990 (655/90), samt

fogas till lagen rubriker för 102 a-102 d §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 16 juli 1990, som följer:

16 §
Rösträtt

Rösträtt har även en utlänning som uppfyller villkoren enligt 1 mom. och som i Finland har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker under de fyra åren närmast före valåret eller, om han är dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare, under de två åren närmast före valåret.

102 a §
Beslut om rådgivande folkomröstning

102 b §
Initiativ om rådgivande folkomröstning

102 c §
Rösträtt

Vid en folkomröstning är även en sådan utlänning röstberättigad som uppfyller villkoren enligt 1 mom. och som i Finland har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker från årets början till den dag då kommunfullmäktige har fattat beslut om att folkomröstning skall verkställas samt under de fyra åren närmast före röstningsåret eller, om han är dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare, under de två åren närmast före röstningsåret.


102 d §
Röstning


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På rösträtt vid rådgivande kommunala folkomröstningar om vilka beslut har fattats innan denna lag trätt i kraft skall dock tillämpas den lag som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 78/91
Grundlagsutsk. bet. 6/91
Stora utsk. bet. 1/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.