1710/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56), sådant det lyder i lag av den 31 december 1986 (1038/86), som följer:

1 §

Denna lag gäller inte en arbetstagare som

1) arbetar på ett fiskefartyg, om fartygets resor inte utsträcks längre än till Östersjön,

2) första gången har tillträtt en anställning som avses i 1 eller 2 mom. sedan han har fyllt 65 år, eller

3) arbetar på ett finskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91), om han inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av internationella avtal som är bindande för Finland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.