1708/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Med avvikelse från 1 § är en person inte försäkrad enligt denna lag fastän han tjänstgör ombord på ett finskt fartyg, om detta är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91) och något annat inte följer av internationella avtal som är bindande för Finland. Om den som tjänstgör på ett finskt fartyg som är infört i nämnda förteckning så som avses i 1 § 1 mom. är eller har varit bosatt i Finland under det senaste året innan anställningsförhållandet ombord började, är han likväl försäkrad enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.