1700/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av 12 a och 19 §§ folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 12 a § 2 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 mom. i förordning av den 23 december 1971 (960/71) och 3 mom. i förordning av den 31 december 1968 (806/68), och

ändras 12 a § 4 mom. och 19 §

sådana de lyder, 12 a § 4 mom. i förordning av den 28 november 1986 (861/86) och 19 § delvis ändrad genom förordning av den 3 december 1982 (885/82), som följer:

12 a §

De förmåner om vilka stadgas i 58 a § folkpensionslagen beviljas av pensionsanstalten. Vid pensionsanstalten finns ett pensionsombud, som har rätt att följa med handläggningen av dessa ärenden i pensionsanstalten. Ändring i pensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller pension och familjepension får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som stadgas om ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvärsrätt tillkommer sökanden eller pensionstagaren samt pensionsombudet.


19 §

För pensionsanstaltens bruk anskaffade fastigheter, aktier i fastighetsaktiebolag samt lösöre och andra anläggningstillgångar upptas i pensionsanstaltens bokföring avskrivna enligt styrelsens prövning, likväl högst till anskaffningsvärdet. Investeringstillgångarna bokförs i räkenskaperna till anskaffningsvärdet.

Skall värdet av en nyttighet som hör till anläggningstillgångarna och investeringstillgångarna likväl på grund av förändring i penningvärdet, risk för kapitalförlust eller av annan orsak anses ha varaktigt förändrats, skall, när värdet har minskat bokföringsvärdet minskas i motsvarande mån och kan, när värdet har ökat, bokföringsvärdet ökas.

Folkpensionsförsäkringens överskott överförs till folkpensionsfonden och därur täcks uppkommet underskott.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 1991.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.