1690/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har fogat till beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning av den 30 maj 1991 (911/91) en ny 8 a § och 10 a § som följer:

8 a §

På förmåner som en sjukkassa som avses i lagen om understödskassor (471/42) utbetalar till sin medlem skall förskottsinnehållningen verkställas enligt följande:

Om sjukkassan samtidigt utbetalar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och skillnaden mellan sjuktidslönen och dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen (kompletteringsdagpenning), verkställs förskottsinnehållningen på sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom.

Om sjukkassan samtidigt utbetalar ersättning för tiden efter sjuktidslönen (tilläggsdagpenning) och dagpenning enligt sjukförsäkringslagen verkställs förskottsinnehållningen på sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. enligt innehållningsprocent som fastställts för lön minskad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten minskas likväl inte, om i skattekortet finns förordnande om, att innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar eller om i skattekortet finns ett förordnande om storleken av förskottsinnehållningen som skattebyrån givit med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 20 § fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållningen på prestationer som avses ovan i 2 och 3 mom. enligt procenttalet som framgår av tabellen i 8 § 2 mom.

Om sjukkassan utbetalar endast kompletterings- eller tilläggsdagpenning, verkställs förskottsinnehållningen på sätt som bestäms i 4 §.

På avgångunderstöd som sjukkassan utbetalar till sin medlem verkställs förskottsinnehållningen enligt 50 % eller på sätt som förordnats om biinkomster i 4 §.

4 kapitel

Förskottsinnehållningen på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa och på strejkunderstöd

10 a §

På ett skattepliktigt strejkunderstöd som respektive arbetsmarknadsorganisation utbetalat med anledning av en stridsåtgärd eller på annat motsvarande understöd verkställs förskottsinnehållningen enligt procenttalet som framgår av tabellen i 10 § 3 mom.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.