1682/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Paris den 18 november 1974 ingångna avtalet om ett internationellt energiprogram är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Statsrådet kan genom förordning ges rätt att utöva de befogenheter som stadgas i 6-8 §§, om detta påkallas av en oljetilldelningsförpliktelse enligt artiklarna 13-15 eller artikel 17, eller en förpliktelse att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder enligt artiklarna 13-15, och förpliktelserna fastställts enligt artiklarna 19 och 20 i avtalet.

I förordningen skall de befogenheter nämnas som statsrådet får utöva och deras regionala tillämpningsområde, om de inte kan användas i hela landet.

En sådan förordning ges för viss tid, högst tre månader, och den skall genast föreläggas riksdagen. Om förordningen inte har förelagts riksdagen inom en vecka efter att den har givits, förfaller den. Förordningen skall upphävas om riksdagen så beslutar.

Om det för uppfyllandet av oljetilldelningsförpliktelsen eller förpliktelsen att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder är nödvändigt att genom förordning ge statsrådet rätt att också framgent utöva de befogenheter som avses i 1 mom. skall en sådan förordning ges för viss tid, dock högst ett år i sänder. Förordningen skall genast föreläggas riksdagen. Riksdagen skall besluta om förordningen får förbli i kraft som sådan eller om den helt eller delvis skall upphävas och om den är i kraft den föreskrivna tiden eller en kortare tid.

När riksdagen fattat ett i 4 mom. avsett beslut får statsrådet börja utöva de befogenheter som avses i förordningen till den del riksdagen inte har beslutat att förordningen skall upphävas.

Om riksdagen inte med anledning av förordningen har fattat ett beslut som avses i 4 mom. förrän befogenheterna enligt den gällande förordningen upphör, trots att en ny förordning har förelagts riksdagen minst två veckor före den nämnda tidpunkten, får statsrådet utöva alla de befogenheter som nämns i den nya förordningen. Sedan riksdagen har beslutat om förordningen gäller vad som stadgas i 5 mom.

3 §

Statsrådsbeslut vilka har utfärdats med stöd av en förordning som avses i 2 § och som gäller utövande av befogenheter som stadgas i 6 eller 7 §§ skall genast föreläggas riksdagen. De skall upphävas om riksdagen så beslutar.

4 §

En förordning och ett statsrådsbeslut som avses i 2 § skall upphävas när oljetilldelningsförpliktelsen eller förpliktelsen att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder enligt avtalet har upphört.

Om förutsättningarna för att utöva en befogenhet som stadgas i stöd av 2 § upphör av någon annan orsak än de som anges i 1 mom., skall de stadganden i förordningen som gäller befogenheten samt motsvarande föreskrifter i statsrådets beslut upphävas.

5 §

Statsrådet får endast ges rätt att utöva sådana befogenheter som är nödvändiga för att uppfylla oljetilldelningsförpliktelsen eller förpliktelse att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder enligt avtalet. Befogenheterna kan utövas och verkställas endast på det sätt som är nödvändigt för uppfyllandet av oljetilldelningsskyldigheten eller skyldigheten att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder enligt avtalet.

6 §

Statsrådet kan övervaka och reglera import och export av råolja och oljeprodukter, om oljetilldelningsförpliktelsen eller förpliktelsen att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder enligt avtalet så kräver och något annat inte följer av internationella fördragsförpliktelser som gäller Finlands utrikeshandel.

7 §

Statsrådet kan för uppfyllandet av förpliktelsen enligt avtalet att vidta konsumtionsbegränsande åtgärder övervaka och reglera produktionen och distributionen av råolja eller oljeprodukter samt bestämma

1) att de som har hand om produktionen eller distributionen av oljeprodukter är skyldiga att utföra vissa uppgifter samt att sköta viss produktion och distribution,

2) att råolja eller oljeprodukter får produceras, tillverkas eller förädlas endast på de villkor och med de begränsningar som statsrådet ställer, samt

3) att råolja eller oljeprodukter inte får hållas till salu, bjudas ut mot vederlag, överlåtas, anskaffas, lagras eller mottas eller att de får hållas till salu, bjudas ut mot vederlag, överlåtas, anskaffas, lagras, mottas, transporteras eller användas endast på det sätt och på de villkor som statsrådet bestämmer.

8 §

Statsrådet kan vid vite ålägga en importör av råolja eller oljeprodukter eller i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) avsedd lagringsskyldig att överlåta råolja eller oljeprodukter till staten, om statens oljetilldelningsförpliktelse enligt avtalet kräver det.

9 §

När befogenheterna enligt 7 och 8 §§ utövas får begränsningar genom reglerings- eller överlåtelseföreskrifter inte införas för den som idkar yrkesmässig trafik eller gårdsbruk i fråga om rätten att inneha bränslen och smörjmedel, eller för fastighetsägare och fastighetsinnehavare i fråga om rätten att inneha bränslen som på förhand har satts i lager för att under undantagsförhållanden användas av lagerägaren i trafiken, inom gårdsbruket eller för uppvärmningen.

10 §

Om någon med anledning av föreskrifter som har meddelats enligt 7 § 1 eller 2 punkten eller 8 § har lidit skada som inte ersätts honom med stöd av någon annan lag, skall till honom av statsmedel betalas full ersättning för skadan.

Om skadan med beaktande av den skadelidandes förmögenhetsförhållanden och andra omständigheter skall anses vara liten eller om statsekonomiska eller samhällsekonomiska skäl på grund av skadornas stora antal oundgängligen kräver det, skall en skälig ersättning betalas för skadan.

Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om på vilka grunder och enligt vilket förfarande ersättningen skall bestämmas.

11 §

Den som importerar, förädlar eller i parti säljer olja är skyldig att för informationssystem som avses i avtalets V kapitel till handels- och industriministeriet lämna de uppgifter om företaget och dess verksamhet som behövs. Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Om den som importerar, förädlar eller i parti säljer olja vägrar att lämna uppgifter som avses i 1 mom., kan handels- och industriministeriet vid vite ålägga honom att uppfylla sin skyldighet.

Handels- och industriministeriet har rätt att granska riktigheten av de uppgifter som anges i 1 mom. i den uppgiftsskyldiges bokföring och lokaliteter.

12 §

Den som vid utredningar eller uppgifter som behövs för det i avtalets V kapitel avsedda informationssystemet har erhållit kunskap om någon annans affärs- eller yrkeshemlighet får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående orättmätigt röja eller till egen eller annans fördel nyttja denna. Tystnadsplikten upphör inte fastän anställningen eller uppdraget tar slut.

13 §

Över förvaltningsbeslut som har fattats med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den får besvär anföras enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Förvaltningsbeslut skall iakttas omedelbart trots att besvär har anförts.

I sådana förvaltningsbeslut av statsrådet som med stöd av denna lag skall föreläggas riksdagen får ändring inte sökas genom besvär.

Till de beslut av statsrådet och ministerierna i vilka ändring med stöd av denna lag får sökas genom besvär skall fogas en besvärsundervisning.

14 §

Om straff för brott eller försök till brott mot en regleringsföreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av 6 och 7 §§ stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i 8-13 §§ i samma kapitel.

Den som inte iakttar eller annars bryter eller försöker bryta mot de föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § i denna lag skall för försummelse av skyldighet att överlåta olja dömas till böter.

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 12 § skall dömas för sekretessbrott i fråga om det internationella energiprogrammets informationssystem till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff stadgas för gärningen i någon annan lag. I fråga om brott mot tystnadsplikten för en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare skall dock stadgandena i 40 kap. 5 § strafflagen tillämpas.

15 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 44/91
Ekonomiutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.