1676/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 115 § och temporär ändring av 167 b § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) 115 § 2 mom. och temporärt 167 b §,

av dessa lagrum 167 b § sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1343/90), som följer:

115 §

Yrkande på periodisering av en pensionsinkomst skall framställas inom två månader efter att beskattningen för det år under vilket pensionen betalts har blivit slutförd. I fråga om redan verkställda beskattningar iakttas i tillämpliga delar det förfarande som nämns i 82 § beskattningslagen.

167 b §

Vid kommunalbeskattningen för 1992 skall, innan det grundavdrag som avses i 109 § görs, ett belopp som uppgår till 10 procent av den del av annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst som överstiger 20 000 mark, dock högst 2 000 mark, dras av från den skattskyldiges totalinkomst. Om den skattskyldiges totalinkomst överstiger 60 000 mark, minskas avdraget med 10 procent av den del av totalinkomsten som överstiger 60 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagens 115 § tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Stadgandet i 167 b § tillämpas vid beskattningen för 1992.

Regeringens proposition 210/91
Statsutsk. bet. 71/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.