1672/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 14 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 22 december 1989 (1192/89), som följer:

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han erhållit från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagsskatt som motsvarar 9/16 av dividendbeloppet.


6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 9/16 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibelopp).


14 §

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om den dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt likväl 21/29 av dividendens belopp. Vad gäller den dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. Vid beskattningen av en dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före ikraftträdandet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992.

Regeringens proposition 64/91
Statsutsk. bet. 67/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.