1662/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 34 § lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 § 1 mom. lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84), sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1312/90), som följer:

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 december 1992. Genom lagen upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga vid ikraftträdandet skall dock slutbehandlas enligt nämnda lag.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. De produktionskvoter som har gällt 1991 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder också 1992.

Regeringens proposition 95/91
Statsutsk. bet. 54/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.