1659/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1991

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1992

Skattestyrelsen har med stöd av 50 § 1 mom., sådan den lyder i lagen (1343/90), 51 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) och med stöd av 5 § lagen den 16 december 1977 om undantag från skattelagstiftningen, föranledda av verksamheten inom Kostamus-området (943/77), sådan den lyder i lagen den 22 december 1978 (1036/78), förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1992 är de som nämnts nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet, ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som löntagaren företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 148 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 15 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra av annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplats, för ifrågavarande kilometrars del
motorbåt 165 penni per kilometer
snöskoter 107 penni per kilometer
motorcykel 88 penni per kilometer
moped 63 penni per kilometer
annat fordon 34 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar även reser andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 47 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de måltids- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på, från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga upp på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 74,-
över 10 timmar (heldagtraktamente) 165,-
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 74,-
- med mer än 6 timmar 165,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

land eller område dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,-
Albanien 145,-
Algeriet 205,-
Amerikas Förenta Stater 270,-
Andorra 190,-
Angola 270,-
Arabemiraternas förbund 320,-
Argentina 220,-
Australien 280,-
Bahamas 290,-
Bahrain 235,-
Bangladesh 150,-
Barbados 275,-
Belgien 325,-
Belize 215,-
Benin 235,-
Bermuda 315,-
Bolivien 140,-
Botswana 170,-
Brasilien 205,-
Brunei 265,-
Bulgarien 220,-
Burkina Faso 215,-
Burundi 150,-
Central-afrikanska republiken 270,-
Chile 165,-
Colombia 120,-
Costa Rica 150,-
Cypern 185,-
Danmark 305,-
Demokratiska folkrepubliken
Korea 195,-
Djibouti 235,-
Dominica 185,-
Dominikanska republiken 220,-
Ecuador 130,-
Egypten 155,-
Elfenbenskusten 270,-
El Salvador 190,-
Estland 205,-
Etiopien 145,-
Fid~9zi 185,-
Filippinerna 220,-
Frankrike 320,-
Gabon 290,-
Gambia 140,-
Ghana 215,-
Grekland 205,-
Grenada 240,-
Grönland 300,-
Guadeloupe 240,-
Guatemala 145,-
Guinea 290,-
Guinea-Bissau 200,-
Guyana 200,-
Haiti 225,-
Honduras 140,-
Hongkong 230,-
Indien 130,-
Indonesien 205,-
Irak 400,-
Iran 410,-
Irland 285,-
Island 395,-
Israel 280,-
Italien 325,-
Jamaica 245,-
Japan 430,-
Jemen 190,-
Jordanien 180,-
Jugoslavien 175,-
Kamerun 260,-
Kanada 250,-
Kanarieöarna 230,-
Kap Verde 140,-
Kenya 130,-
Kina 225,-
Komorerna 220,-
Kongo 285,-
Koreanska republiken 380,-
Kuba 190,-
Kuwait 270,-
Laos 125,-
Lesotho 145,-
Lettland 150,-
Libanon 170,-
Liberia 280,-
Libyen 320,-
Liechtenstein 265,-
Litauen 145,-
Luxemburg 320,-
Macao 200,-
Madagascar 190,-
Malawi 130,-
Malaysia 205,-
Maldiverna 125,-
Mali 220,-
Malta 230,-
Marocko 270,-
Martinique 260,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 205,-
Mexico 180,-
Monaco 320,-
Mongoliet 190,-
Mo¸ambique 145,-
Myanmar 130,-
Namibien 160,-
Nederländerna 305,-
Nederländska Antillerna 210,-
Nepal 130,-
Nicaragua 180,-
Niger 250,-
Nigeria 160,-
Norge 325,-
Nya Zeeland 230,-
Oman 225,-
Pakistan 120,-
Panama 165,-
Papua Nya Guinea 195,-
Paraguay 140,-
Peru 180,-
Polen 165,-
Portugal 245,-
Qatar 215,-
Ruanda 185,-
Rumänien 195,-
Samoa 135,-
Sao Tome och Principe 230,-
Saudi-Arabien 280,-
Schweiz 315,-
Senegal 265,-
Seychellerna 255,-
Sierra Leone 140,-
Singapore 235,-
Salomonöarna 125,-
Somalia 130,-
Sovjetunionen 255,-
Spanien 325,-
Sri Lanka 140,-
St. Lucia 265,-
Storbritannien 300,-
Sudan 285,-
Surinam 330,-
Swaziland 140,-
Sverige 320,-
Sydafrika 180,-
Syrien 190,-
Taiwan 220,-
Tanzania 140,-
Thailand 200,-
Tjeckoslovakien 195,-
Togo 235,-
Tonga 145,-
Trinidad och Tobago 150,-
Tunisien 180,-
Turkiet 170,-
Tyskland 270,-
Uganda 210,-
Ungern 220,-
Uruguay 150,-
Vanuatu 145,-
Venezuela 175,-
Vietnam 125,-
Zaire 210,-
Zambia 125,-
Zimbabwe 125,-
Österrike 305,-
Land, som inte nämnts särskilt 150,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 184 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 41,25 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 82,50 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och det tillämpas vid beskattningen för år 1992.

Helsingfors den 18 december 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.