1656/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 19 och 24 §§ lagen om finansiering av yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § 1 mom. och 24 § 3 mom. lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83),

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 1 mom. i lag av den 15 juli 1988 (668/88) och 24 § 3 mom. i lag av den 28 december 1990 (1375/90), som följer:

19 §
Vederbörande statsmyndighet

I statsandelslagen angiven vederbörande statsmyndighet är utbildningsstyrelsen. När statsandel eller statsunderstöd beviljas för temporär yrkesutbildning, är länsstyrelsen dock vederbörande statsmyndighet.


24 §
Övergångsstadganden

Med avvikelse från 5 § 1 mom. 1 punkten skall statsandel och statsunderstöd under 1986-1992 betalas enligt de verkliga utgifterna för kostnader för löner till rektorer och lärare vid kommunala och privata läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning samt för kostnader för arbetsgivares socialskyddsavgifter och pensionsförsäkringspremier i fråga om dessa löner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 189/91
Kulturutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.