1655/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om avfallshantering

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) 43 a § 5 punkten,

sådan den lyder i lag av den 20 februari 1987 (203/87),

ändras 8 § 4 mom., 15 a § 2 mom., 23 f § samt 43 a § 3 och 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 4 mom. i lag av den 13 januari 1989 (48/89) samt 15 a § 2 mom., 23 f § och 43 a § 3 och 4 punkten i nämnda lag av den 20 februari 1987, samt

fogas till 36 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om import, export och transitering (internationell transport) av avfall som avses i 23 f § övervakas av vatten- och miljöstyrelsen samt tullverket. Tullverket övervakar dessutom iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om import av sådana produkter som avses i 22 §. Statsrådet kan också förordna någon annan statlig myndighet att delta i övervakningen av iakttagandet av bestämmelserna om produkter som avses i 22 § eller försäljningshöljen som avses i 34 §.

15 a §

Den som transporterar problemavfall skall se till att avfallet förs till den behandlingsplats som den som åstadkommit avfallet har meddelat. Om avfallet inte tas emot på behandlingsplatsen, skall den som utför transporten returnera problemavfallet till den som har åstadkommit det.


23 f §

Anmälan om import, export eller transitering genom finskt territorium av avfall som anges i beslut av miljöministeriet (internationellt övervakat avfall) skall göras till vatten- och miljöstyrelsen senast 60 dagar före importen, exporten eller transiteringen så som närmare stadgas genom förordning. Anmälan kan på en gång göras beträffande flera internationella transporter som sker inom högst 12 månader. Genom förordning kan stadgas om olika slag av anmälningsskyldighet beroende på det slag av avfall eller de länder som åtgärden gäller.

Vatten- och miljöstyrelsen kan i enskilda fall ställa upp villkor för importen, exporten eller transiteringen av internationellt övervakat avfall för att säkerställa att den internationella transporten har ordnats så som denna lag stadgar och att transporten sker enligt konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall, som undertecknats i Basel den 22 mars 1989 eller med arrangemang som den tillåter samt, då det är fråga om problemavfall, att åtgärden kan anses nödvändig eller ändamålsenlig med tanke på allmän fördel och på utvecklandet av problemavfallshanteringen i hela landet.

Vatten- och miljöstyrelsen kan förbjuda internationella transporter, om de inte uppfyller kraven i 2 mom. Förbudet skall iakttas även om ändring söks.

Miljöministeriet kan i enskilda fall bevilja undantag från anmälningsskyldigheten enligt 1 mom.

36 §

För avfallshanteringsbrott skall också dömas den som i strid med denna lag eller stadganden och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller i strid med den konvention som avses i 23 f § till eller från landet för eller genom finskt territorium transporterar sådant avfall som avses i 23 f § och därigenom vållar sådan fara eller sådant men som avses i 1 mom. eller i nämnda konvention.

43 a §

I fråga om enskilda slag av avfall kan statsrådet bevilja allmänt undantag från skyldigheten att


3) framlägga en plan enligt 21 § 1 eller 2 mom., eller

4) söka ett tillstånd som avses i 23 § 1 mom. eller i 23 b § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

När lagen träder i kraft överförs de anmälningar om import, export och transitering av problemavfall som är anhängiga vid miljöministeriet till vatten- och miljöstyrelsen för behandling.

Regeringens proposition 47/91
Miljöutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.