1637/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 5 § 2 mom. och 12 § utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 november 1982 (825/82), samt fogas till förordningen en ny 4 § i stället för den 4 § som upphävts genom förordning av den 20 december 1985 (1017/85) och en ny 37 § som följer:

4 §

Justitieministeriet kan bestämma att en utmätningsmans och en biträdande utmätningsmans bokföring av utsökningsärenden skall ske med hjälp av automatisk databehandling. Om bokföringen gäller i tillämpliga delar vad som i denna förordning stadgas om bokföring av utsökningsärenden.

Har ett beslut enligt 1 mom. meddelats, kan justitieministeriet bevilja en sökande tillstånd att begära utsökning så att de uppgifter som behövs vid den tillställs utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling. Utmätningsmannens redovisningar och anmälningar till sökanden får göras med hjälp av automatisk databehandling. I stället för indrivningskvitto kan sökanden tillställas en särskild redovisningsspecifikation.

5 §

Länsstyrelsen skall minst en gång om året förrätta inspektion av en utmätningsmans kansli. Över inspektionen skall uppgöras ett protokoll som skall sändas till utmätningsmannen för kännedom. Med anledning av fel och brister som vid inspektionen möjligen har kommit fram skall förklaring avfordras respektive utmätningsman eller biträdande utmätningsman. Har skäl till anmärkning yppats vid en inspektion hos en stadsfogde, skall protokollet jämte förklaringar skickas till magistraten. Anteckning om inspektionen skall dessutom göras i huvudboken i bokföringen. Anteckningen skall dateras och undertecknas.

12 §

I den anteckning om vilken stadgas i 3 kap. 22 § 2 mom. utsökningslagen skall anges dagen då fordringsbeviset lämnades till utmätningsmannen och sökandens namn.

37 §

En verkställighetshandling som gäller beloppet som anges i 3 kap. 38 § utsökningslagen får återställas till sökanden utan vidare åtgärder, om ett sådant återstående litet belopp av en fordran är mindre än 40 mark.

En sådan liten överbetalning i ett utsökningsärende som anges i 6 kap. 25 § utsökningslagen behöver inte återbäras till betalaren, om den är mindre än 40 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.