1626/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur

Miljöministeriet har beslutat:

1 §

Bidrag i enlighet med detta beslut kan beviljas inom ramen för statsbudgeten för att ersätta skador orsakade av sällsynta djur som fridlysts med stöd av lagen om naturskydd (71/23).

Bidrag kan beviljas för skada som orsakats jordbruket, skogsbruket eller fiskerinäringen samt för skador på byggnader.

2 §

Bidrag beviljas på ansökan, som riktas till länsstyrelsen. Miljöministeriet fastställer bidragskvoterna för varje län efter det att länsstyrelserna tillställt ministeriet sammandrag över de ansökningar som lämnats in.

Vid beslut om ersättningsbeloppet beaktas sådan ersättning som betalats på grund av försäkring såsom en minskning av skadan.

Bidragen betalas före utgången av kalenderåret.

Bidrag beviljas inte, om den som lidit skadan har vägrat att medverka till att förebygga den eller själv har del i att skadan uppkommit.

3 §

Ansökan om bidrag skall innehålla uppgift om vilket slags djur som har orsakat skadan, när och var den har uppkommit, dess art och omfattning samt om den sökande får ersättning på grund av försäkring och i vilken utsträckning.

Den ovan nämnda ansökan skall åtföljas av ett utlåtande av det lokala polisdistriktet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992. Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om bidrag för ersättande av skador, orsakade av fridlysta sällsynta djur (79/76).

Helsingfors den 19 december 1991

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Byråchef
Antti Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.