1603/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om temporär ändring av 9 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas temporärt till 9 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63),

sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningar av den 31 december 1975, den 18 september 1981 och den 19 april 1991 (1067/75, 630/81 och 717/91), ett nytt 5 mom. som följer:

9 §

Om tiden för beskattningen har förlängts med stöd av 2 a § (1300/91) beskattningslagen, används i stället för de arbetsinkomster som definieras i 1 mom. de arbetsinkomster som konstaterats vid föregående beskattning, jämte indexförhöjningar i enlighet med 76 § sjukförsäkringslagen, tills beskattningen har slutförts och uppgifter om beskattningen står till socialförsäkringskommissionernas disposition. Det betalda förmånsbeloppet justeras så, att det stämmer överens med 1 mom., då beskattningen har slutförts och uppgifter om beskattningen står till socialförsäkringskommissionernas disposition. Härvid verkställs en sådan justering som avses i 4 mom. retroaktivt från den 1 januari 1992.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på arbetsinkomster som konstateras vid beskattningen för 1990.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.