1598/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) en ny 1 b § som följer:

1 b §

Vid tillämpning av denna lag anses ett barn vara bosatt i Finland även under den tid då det tillfälligt vistas utomlands utan att där få någon förmån som kan jämställas med barnbidrag. Vistelsen anses inte vara tillfällig, om barnet utan avbrott har varit mer än sex kalendermånader utomlands, utom i det fall att vistelsen utomlands beror på att barnet befinner sig hos sin far eller mor som studerar utomlands vid en högskola eller någon annan läroinrättning eller på att barnet självt studerar utomlands.

Ett barn till en person som vistas utomlands i finska statens tjänst skall, om det är finsk medborgare, anses bo i Finland även om det vistas utomlands med sin far eller mor.

Även ett barn till en person som har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) och som utomlands arbetar med uppgifter inom utvecklingssamarbetet eller missionsarbetet skall anses bo i Finland, om det är finsk medborgare och vistas med sin far eller mor utomlands.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 107/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 12/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.