1595/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 59 § 1 och 3 mom. samt 60 § 1 mom., av dessa lagrum 59 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 30 april 1982 (307/82), samt

fogas till lagen nya 58 a och 59 a §§ samt till 60 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 30 december 1964 och den 19 december 1980 (697/64 och 833/80), nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

58 a §

Den som är anställd hos pensionsanstalten har rätt till pension av pensionsanstaltens medel och till familjepensionsskydd med iakttagande i tillämpliga delar av de grunder som stadgas för pensioner och familjepensioner för dem som är i statens tjänst.

6 kap.

Pensionsanstaltens fonder och investeringar av tillgångarna

59 §

Pensionsanstaltens fonder utgörs av folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och pensionsansvarsfonden. Om sjukförsäkringsfonden stadgas i sjukförsäkringslagen.


När statens andel bestäms skall från folkpensionsfondens kapital avdras de intäkter av försäkringspremier och försäkringsavgifter som i december bokförs som inkomster.


59 a §

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör täckning för det pensionsskydd för personalen som grundar sig på ett anställningsförhållande till pensionsanstalten. Av fondens medel betalas pensionerna och förmånerna enligt 58 a §.

Pensionsansvaret uträknas med iakttagande i tillämpliga delar av de grunder som social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 7 § lagen om pensionsstiftelser har fastställt för pensionsstiftelserna.

För täckning av pensionsansvaret och betalning av pensioner skall bidrag betalas ur folkpensions- och sjukförsäkringsfonden. För täckning av pensionsansvaret skall bidrag årligen betalas så att 19 procent av pensionsansvaret blir täckt. Genom bidrag får denna nivå inte överskridas annat än tillfälligt.

Förstärkta styrelsen fastställer de grunder enligt vilka pensionsanstaltens investerings- eller anläggningstillgångar överförs till pensionsansvarsfonden för täckning av pensionsansvaret. Om sådana tillgångar används till betalning av bidrag, uppdelas förvaltningskostnaderna till denna del inte enligt 58 § ovan och 59 § 3 mom. sjukförsäkringslagen.

Om den andel som staten med stöd av 59 § 2 mom. ovan eller 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen betalar till folkpensions- eller sjukförsäkringsfonden används till täckning av pensionsansvaret, har staten rätt att helt eller delvis återupplåna det betalda beloppet under året i fråga på de villkor som pensionsansvarsfonden iakttar vid sin kreditgivning.

60 §

Folkpensions- och pensionsansvarsfondens tillgångar skall investeras med beaktande av säkerhet, avkastning och fondernas likviditet. Vid bedömningen av säkerheten skall avseende även fästas vid att investeringarnas realvärde bevaras.

Folkpensions-, sjukförsäkrings- och pensionsansvarsfonden har rätt att av särskilda skäl på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna medel till varandra utan att kräva säkerhet.

Grunderna för det vederlag som uppbärs för anläggningstillgångar som har överförts för täckande av pensionsansvaret fastställs av förstärkta styrelsen.Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Då lagen träder i kraft överförs det pensionsansvar för personalen som grundar sig på tjänst vid pensionsanstalten från folkpensions- och sjukförsäkringsfonden till pensionsansvarsfonden. Ansvaret för betalningen av pensioner och andra förmåner som har beviljats före ikraftträdandet överförs på pensionsansvarsfonden den 1 januari 1992.

Pensionsansvarsfondens nivå enligt 59 a § 3 mom. skall ha uppnåtts före utgången av 2005. Bidrag till ett större belopp än vad uppnåendet av denna proportionerliga nivå förutsätter får dock betalas till pensionsansvarsfonden, om detta sker genom överföringar av pensionsanstaltens investerings- och anläggningstillgångar samt uppskrivningar av dem.

De bidrag för 1991 och 1992 som är avsedda för täckning av pensionsansvaret betalas av anstaltens medel enligt 3 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 170/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 14/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.