1581/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet har avgett utlåtande för universitetets del stadgas på föredragning av undervisningsministern med stöd av lagen den 24 maj 1991 om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (856/91):

Allmänna stadganden
1 §

Lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (856/91) kallas i denna förordning tjänstetillsättningslagen.

En högskolas förvaltningsorgan som upprättar tjänsteförslag för tjänster som professor och biträdande professor kallas i denna förordning tjänsteförslagsmyndighet.

2 §

Vid tillsättningen av en tjänst skall vid sidan av denna förordning tillämpas 1 och 2 §§ statstjänstemannaförordningen (723/87).

3 §

Innan högskolan vidtar åtgärder för att tillsätta en tjänst som professor eller biträdande professor, skall högskolan besluta om det är nödvändigt att ändra eller precisera området eller arbetsuppgifterna för tjänsten. Om det för tjänsten kan krävas antingen vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, skall det beslutas vilkendera som krävs av sökandena.

När en professur med föränderligt område blir vakant skall högskolan fatta ett nytt beslut om området för tjänsten och om tjänstens placering.

Redogörelse om tjänstetillsättning
4 §

Den i 5 § tjänstetillsättningslagen nämnda redogörelsen om tjänste tillsättning skall åtminstone innehålla

1) upplysningar om området eller arbetsuppgifterna för tjänsten om preciseringen av dem samt om tjänstens placering,

2) behörighetsvillkoren för tjänsten samt upplysning om huruvida det krävs vetenskaplig eller konstnärlig kompetens för tjänsten,

3) stadganden, beslut och anvisningar som gäller tjänsteansökan och det material som skall fogas till ansökan,

4) upplysningar om avläggande av prov på undervisningsförmåga och konstnärlig förmåga,

5) upplysningar om den skyldighet som nämns i 7 § 4 mom., och

6) stadganden, föreskrifter och beslut som gäller de sakkunnigas uppgifter och verksamhet.

Om avsikten är att en tjänst skall tillsättas för en bestämd tid, skall detta nämnas i tillsättningsredogörelsen.

I redogörelsen kan också nämns hur lång tid tillsättningsförfarandet beräknas ta.

5 §

Högskolans kansler eller, om högskolan inte har en kansler, rektor skall på framställning av tjänsteförslagsmyndigheten godkänna redogörelsen om tjänstetillsättningen.

Ledigförklaring av tjänster
6 §

En tjänst får inte förklaras ledig att sökas förrän redogörelsen om tjänstetillsättningen har godkänts.

Högskolans förvaltningsämbete sköter ledigförklaringen. I kungörelsen skall utöver vad som sägs i 1 § 2 mom. statstjänstemannaförordningen, även nämnas var redogörelsen om tjänstetillsättningen kan erhållas.

Kansler eller, om högskolan inte har en kansler, rektor fattar sådana beslut om ny ledigförklaring av en tjänst och om förlängning av ansökningstiden som avses i 10 § 3 mom. statstjänstemannalagen (755/86).

Material som skall fogas till en tjänsteansökan
7 §

Den som söker en tjänst skall till sin ansökan foga matrikelutdrag eller motsvarande utredning samt den förteckning som nämns i 6 § 1 mom. tjänstetillsättningslagen och de publikationer och andra arbeten som nämns i förteckningen.

Tjänsteförslagsmyndigheten bestämmer hur sådana arbeten som på grund av sin natur inte kan fogas till ansökan skall uppvisas för högskolan och de sakkunniga.

Tjänsteförslagsmyndigheten kan besluta att sökandena till sin ansökan skall foga en kort skriftlig redogörelse för sådana meriter och sådan verksamhet som är betydelsefulla för tjänsten.

För att den som söker en tjänst skall erhålla de upplysningar och meddelanden som nämns i denna förordning skall han meddela högskolan hur han kan nås under tillsättningsförfarandet och uppge den adress under vilken skriftliga meddelanden skall sändas.

8 §

Beslut enligt 6 § 2 mom. tillsättningslagen om begränsning av antalet publikationer och andra arbeten som skall tillställas de sakkunniga fattas av tjänsteförslagsmyndigheten. Sökanden får då till sin ansökan foga endast de publikationer och andra arbeten, som han i enlighet med begränsningen har uppgivit i sin ansökan.

Prov på undervisningsförmåga och konstnärlig förmåga
9 §

Sedan de sakkunniga har avgett sina utlåtanden kan tjänsteförslagsmyndigheten bereda den som sökt en tjänst tillfälle att avlägga prov på sin undervisningsförmåga, om inte annat följer av 10 § 2 mom.

Undervisningsprovet avläggs vid tjänsteförslagsmyndighetens sammanträde som till denna del är offentligt.

10 §

Tjänsteförslagsmyndigheten kan besluta att den som söker en tjänst inom framställande konst skall avlägga ett offentligt prov på sin konstnärliga förmåga vid ett tillfälle som ordnas av tjänsteförslagsmyndigheten och där de sakkunniga är närvarande.

Tjänsteförslagsmyndigheten kan bereda sökanden tillfälle att samtidigt med provet på konstnärlig förmåga avlägga prov på sin undervisningsförmåga.

Sakkunniga
11 §

De i 8 § tjänstetillsättningslagen nämnda sakkunniga skall ge skriftliga utlåtanden. Utlåtandet skall motiveras beträffande de sökande som enligt den sakkunniges uppfattning i första hand skall komma i fråga för tjänsten. Den sakkunnige skall även ställa dessa sökande i ordningsföljd.

Om antalet sökande är högst tre, skall utlåtandet motiveras beträffande alla. Om antalet sökande är fler än tre, skall utlåtandet motiveras beträffande åtminstone tre av dem.

Utan hinder av 2 mom. skall den sakkunnige ge motiverat utlåtande endast beträffande de sökande som han anser ha behörighet för tjänsten.

12 §

Tjänsteförslagsmyndigheten utser de sakkunniga. Vid valet av dem skall de olika vetenskapliga eller konstnärliga läroriktningar inom tjänstens område som sökandena företräder beaktas och även i övrigt iakttas objektivitet.

Innan de sakkunniga utses skall sökandena beredas tillfälle att framställa anmärkningar om jäv för sakkunnigkandidaterna samt om de omständigheter som nämns i 1 mom.

13 §

De sakkunniga får rådgöra med varandra och även ge ett gemensamt utlåtande. Tjänsteförslagsmyndigheten kan besluta att de sakkunniga skall ge sitt utlåtande gemensamt.

För utlåtandena skall utsättas en tid som inte utan särskilda skäl får vara längre än tre månader.

14 §

De sakkunniga skall tillställas redogörelsen för tjänstetillsättningen, kopior av de ansökningshandlingar som behövs för sakkunniguppdraget samt de publikationer och andra arbeten som har fogats till ansökan. Tjänsteförslagsmyndigheten skall se att de sakkunniga får möjlighet att bedöma sådana arbeten som inte kan tillställas dem.

Tjänsteförslag
15 §

När tjänsteförslagsmyndigheten har erhållit sakkunnigutlåtandena skall den upprätta det tjänsteförslag som nämns i 9 § tjänstetillsättningslagen eller, om ingen kan uppställas på förslag till tjänsten, besluta att tillsättningsärendet förfaller. Något särskilt beslut om sökandenas behörighet för tjänsten skall inte fattas.

Om meningsskiljaktighet uppstår iakttas vid omröstningen samma förfarande som vid en kollegial domstol. Omröstningen sker på samma gång om alla förslagsrum. De röster som har avgivits för ett högre förslagsrum räknas även sökanden till godo för ett lägre förslagsrum.

16 §

Tjänsteförslagsmyndigheten får upprätta ett tjänsteförslag eller besluta att tillsättningsärendet förfaller även om alla sakkunniga inte har gett utlåtande, när den frist som har uppställts för de sakkunniga har utgått och utlåtanden har erhållits av minst två sakkunniga och det är möjligt att avstå från övriga utlåtanden utan att en objektiv bedömning av sökandena äventyras.

Tillsättning av en professur genom kallelse
17 §

Högskolans kansler eller, om högskolan inte har en kansler, rektor beslutar på framställning av tjänsteförslagsmyndigheten om kallelseförfarande vid tillsättning av en professur. Beslutet fattas när redogörelsen för tjänstetillsättningen godkänns.

Beträffande redogörelsen för tjänstetillsättningen gäller i övrigt i tillämpliga delar 4 §.

18 §

Sedan redogörelsen för tjänstetillsättningen har godkänts och den som föreslås bli kallad till professuren har samtyckt till utnämning, utser tjänsteförslagsmyndigheten de sakkunniga. Av sakkunnigutlåtandet skall framgå om det är ostridigt att den som föreslås bli kallad har kompetens för tjänsten.

För avgivande av utlåtande skall en tid utsättas som inte utan särskilda skäl får vara längre än två månader. Beträffande de sakkunniga gäller i övrigt 13 § 1 mom. och 14 §.

19 §

Sedan tjänsteförslagsmyndigheten har fått utlåtandena av de sakkunniga skall den besluta om framställning skall göras om att den föreslagna skall kallas till professuren.

Anmärkning och granskningsförfarande
20 §

Tjänsteförslagsmyndigheten skall utan dröjsmål skriftligen meddela sökandena när beslut om tjänsteförslag eller beslut om att tillsättningsärendet förfaller har fattats. Därvid skall iakttas lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Den som har sökt tjänsten får hos kansler eller, om högskolan inte har en kansler, hos rektor framställa skriftliga anmärkningar mot beslutet inom 30 dagar efter beslutet.

I det meddelande som nämns i 1 mom. skall ingå upplysningar om rätten att framställa anmärkningar och om anmärkningsförfarandet.

21 §

Tjänsteförslag, beslut om att tillsättningsärendet förfaller och framställningar om att utnämna någon genom kallelse till en professur skall utan dröjsmål tillställas kansler eller, om högskolan inte har en kansler, rektor samt sättas upp på högskolans anslagstavla.

22 §

Kansler eller rektor skall utan dröjsmål granska tjänsteförslag, beslut om att ett tillsättningsärende förfaller eller framställning om att någon skall utnämnas genom kallelse till en professur.

Ett tjänsteförslag eller ett beslut om att tillsättningsärendet förfaller får inte godkännas förrän den tid för framställning av anmärkningar som anges i 20 § har löpt ut.

Ett tjänsteförslag eller en framställning om att någon genom kallelse skall utnämnas till en professur som har godkänts av kansler eller rektor skall tillställas den utnämnande myndigheten, om inte kansler utnämner.

Om kansler eller rektor med stöd av 11 § 2 mom. tjänstetillsättningslagen undanröjer tjänsteförslagsmyndighetens beslut och återförvisar ärendet, skall beslutet motiveras och i beslutet skall bestämmas från vilket skede i förfarandet den nya behandlingen skall inledas.

Ikraftträdande
23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs 2 och 4 §§ förordningen den 26 maj 1989 om föränderliga professurer med avtalslön (490/89).

Åtgärder som behövs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.