1561/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) nya 46 och 47 §§ som följer:

46 §
Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning

Från och med den 1 januari 1993 svarar staten upp till 80 procent för kreditinrättningarnas slutliga förluster av kapital och ränta på lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel med stöd av denna lag, till den del förlusterna beror på gäldenärens insolvens och på att de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker utestående amorteringar och räntor. Staten svarar dock inte för förluster som har uppstått före 1993.

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obetald eller beloppet sänkas, om denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den inte har iakttagits vid skötseln av lånet.

En förutsättning för statens ansvar är att för lånet finns en säkerhet av det slag som används allmänt i bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen har medgett befrielse från ställande av säkerhet.

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinrättningen sköter lånet och säkerheterna för det enligt denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den samt iakttar god banksed. Den kreditinrättning som beviljat lånet är även skyldig att bevaka statens intressen och iaktta jordbruksstyrelsens föreskrifter när den egendom som utgör säkerhet för lånet förvandlas i pengar genom exekutiv auktion eller konkursförfarande. Ackord eller andra därmed jämförbara arrangemang får endast med jorbruksstyrelsens samtycke genomföras och den egendom som utgör säkerhet för lånet frivilligt förvandlas i pengar, om detta äventyrar återkravet av lånet.

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med stöd av en uppsägningsgrund som nämns i denna lag eller i den förordning eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i avtalsvillkoren.

För den gottgörelse som skall betalas gäller utöver denna paragraf i tillämpliga delar 27 § 5 mom. landsbygdsnäringslagen.

47 §
Skötselarvoden för lån som beviljats tidigare

Utan hinder av vad som tidigare har stadgats eller bestämts på något annat ställe i lagstiftningen får till en kreditinrättning för skötselkostnader och andra kostnader för lån som före 1992 har beviljats med stöd av denna lag betalas ersättning så som närmare stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna lag medför ingen ändring i villkoren för statens ansvar i fråga om lån som före ikraftträdandet har beviljats på statens ansvar.

Regeringens proposition 96/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.