1555/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 6, 8 och 10 §§, 13 § 1 mom., avsnitten Anmälan till handelsregistret och Warrant i 14 §, 15 §, 47 § 1 mom. och 51 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 och 8 §§, 13 § 1 mom. och avsnittet Warrant i 14 § i lag av den 2 december 1988 (1021/88), 10 § ändrad genom nämnda lag av den 2 december 1988 samt lagar av den 14 juli 1989, den 22 december 1989, den 16 juli 1990, den 24 augusti 1990, den 28 december 1990, den 15 februari 1991 och den 22 juli 1991 (659/89, 1194/89, 657/90, 721/90, 1333/90, 341/91 och 1072/91), avsnittet Anmälan till handelsregistret i 14 § ändrat genom nämnda lag av den 2 december 1988 och lag av den 28 april 1989 (356/89) samt 15 §, 47 § 1 mom. och 51 § 1 mom. i nämnda lag av den 28 december 1990, som följer:

6 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall expeditioner som utfärdas av en myndighet som hör till någon av de i 4 § nämnda grupperna beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, som skrivits på ett separat papper eller på en till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden skall utfärdas såsom egentlig expedition till en part, med undantag av en i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gruppen 50,-
2 " 37,-
3 " 28,-
4 " 12,-
5 " 10,-
6 " 7,-

2) avskrift av en expedition eller av någon annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som tecknats på eller fogats till en handling som ingivits till en myndighet och inte innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, samt något annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur en expedition eller annan handling, även då det utges såsom fotostatkopia, för varje sida:

mk
1-2 grupperna 12,-
3-4 " 10,-
5-6 " 7,-

Den skyldighet att betala stämpelskatt som stadgas ovan gäller beträffande arbetsdomstolen endast andra än de som nämns i 45 § lagen om arbetsdomstolen.

8 §

Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) högsta domstolens domar och utslag i tvistemål 415 mark,

b) utslag i besvärsmål som rör beskattning eller debitering av avgifter till staten eller kommunen: då besvären gäller sänkning av beskattningen eller debiteringen med minst 400 mark eller med minst 5 000 skattören, 360 mark, annars 175 mark,

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 175 mark och annan myndighets utslag 415 mark,

d) resolutioner på dispensansökningar, om de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt 92 mark, om de gäller ingående av äktenskap 250 mark och i övriga fall 840 mark,

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) eller i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller resolutioner genom vilka en utlänning beviljas tillstånd att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, 1 400 mark,

f) resolutioner på andra än ovan nämnda ansökningar som inte innefattar anhållan om dispens, 175 mark,

g) avskrifter 25 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda mål och besvärsmål 140 mark,

b) avskrifter 25 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 42 mark,

b) avskrifter 14 mark.

10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas avkasta, enligt social- och hälsostyrelsens prövning, minst 4 200 och högst 70 000 mark.

Arbetstillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis som godkänts i stället för pass eller i främlingspass som utfärdats i Finland, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 840 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt

1) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, att äga eller besitta fastighet 1 400 mark,

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 4-6 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 1 400 mark,

3) att i en bolagsordning ta in en bestämmelse om att utlänningar och utländska sammanslutningar samt i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier nämnda finska sammanslutningar får äga mer än en femtedel, men högst två femtedelar av bolagets aktier, 1 400 mark,

4) att idka bankrörelse, värdepappersförmedlingsrörelse enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89), i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet eller att hålla ett kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91):

a) för bildande av depositionsbank eller kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet 255 000 mark,

b) för bildande av värdepappersförmedlingsföretag 50 000 mark,

c) för bildande av fondbolag 25 500 mark,

d) för öppnande av filialkontor till depositionsbank eller till kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet eller affärsställe för värdepappersförmedlingsföretag i utlandet 43 000 mark,

e) för öppnande av filialkontor till utländsk kreditinrättning i Finland 43 000 mark,

f) för depositionsbank eller kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar samt för värdepappersförmedlingsföretag att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska sammanslutningar som bedriver värdepappersförmedling 14 000 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och angår dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad som ovan stadgas i stämpelskatt betalas 840 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts.

5) att idka försäkringsrörelse 65 000 mark och att utvidga eller förnya den koncession som gäller försäkringsrörelsen 32 000 mark,

6) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning vid vars begagnande vinst kan falla ut i pengar eller i spelmarker som kan bytas ut mot pengar eller varor,

b) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot avgift upplåten automat eller annan därmed jämförlig anordning vid vars begagnande vinst i varor kan falla ut,

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift upplåten annan än i punkterna a och b nämnd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning som innefattar bollspel eller annat spel,

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså att anordna annat än i punkterna a, b och c nämnt spel vars utgång beror på tur eller skicklighet eller något annat sådant spel vid vilket avgift bärs upp,

enligt föreskrift av statsrådet, för vart och ett slag minst 50 mark och högst 1 300 mark per kalendermånad eller del därav.

Beviljas tillstånd eller rätt som avses i 6 punkten för en tid, för vilken stämpelskatt redan betalts på annan ort, skall till denna del inte betalas annan stämpelskatt än den som stadgas i 6 §.

7) att inregistrera en elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet

för varje kilovoltampère (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos en elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid en elektrisk station eller hos den elektriska ström som distribueras genom en elektrisk station, högst 1 000 kVA, 60 penni,

över 1 000 kVA men högst 10 000 kVA, ytterligare 36 penni,

över 10 000 kVA, ytterligare 32 penni,

b) beslut om inregistrering av en elektricitetsverksfastighets tillbehör: för varje kVA vid elektriska stationer som hör till tillbehöret, samma avgift som ovan stadgas för inregistrering av elektricitetsverksfastighet och dessutom

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1 000 volts nominell spänning 92 penni,

över 1 000 och högst 25 000 volts nominell spänning 2 mark,

över 25 000 och högst 60 000 volts nominell spänning 6 mark,

över 60 000 volts nominell spänning 10 mark,

c) beslut om avslag på inregistreringsansökan på motsvarande sätt 50 procent av det belopp som ovan stadgas såsom inregistreringsavgift för en elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör,

8) för bedrivande av elverksverksamhet 4 700 mark,

9) att anordna flera nöjestillställningar

a) inom ett visst länsmansdistrikt eller en viss stad 12 mark för varje tillställning som nämns i beslutet,

b) inom ett visst län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet minst 105 och högst 370 mark,

c) inom flera län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 370 och högst 1 750 mark,

10) att idka optionsbörsverksamhet 58 000 mark och clearingverksamhet vid optionshandel 460 000 mark,

11) att föra värdeandelsregister 34 500 mark.

Om tillstånd enligt 9 punkten beviljas för biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett belopp av 22 mark för den första kalendermånaden eller del därav samt till ett belopp av 7 mark för varje följande kalendermånad eller del därav.

Bevis som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas en handling som uppvisas för en myndighet:

1) intyg på avskrift av eller utdrag ur expedition, som för bestyrkande inges till den myndighet som utfärdat expeditionen, för bestyrkande av varje avskrift eller utdrag 10 mark, likväl minst 10 mark för varje bestyrkt sida,

2) intyg över vilka som är berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, patientförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 22 mark.

Annat intyg som utfärdas av en i 4 § nämnd myndighet beläggs med stämpel såsom beslut av samma myndighet, likväl inte med tilläggsstämpel.

Bevis som vid företagsinteckning antecknas på skuldebrev 290 mark. Då bevis i samma sak antecknas på flera än ett skuldebrev, betalas här angivna stämpelskatt endast för ett bevis.

Bilregistercentralens beslut:

1) förhandsbesked enligt 18 § lagen om skatt på motorfordon, enligt bilregistercentralens prövning minst 140 och högst 1 400 mark,

2) utgivande av registreringsskyltar som upptar ett speciellt registreringstecken 4 600 mark,

3) tillstånd till undantag från ålderskraven i fråga om körkort och yrkeskörtillstånd för personbil 350 mark.

Centralskattenämndens beslut genom vilket nämnden har meddelat i 69 § beskattningslagen nämnt förhandsbesked, enligt nämndens prövning, minst 290 och högst 5 800 mark.

Datasekretessnämndens beslut genom vilket nämnden har beviljat tillstånd med stöd av 22 eller 37 § personregisterlagen (471/87), enligt nämndens prövning, minst 190 och högst 3 800 mark.

Fotografikopia som bifogas protokoll eller annars utges till en sakägare, i storlek högst 13 x 18 cm, 18 mark samt för större format, 36 mark.

Fotostatkopia av en handling som huvudsakligen innehåller annat än skrift, då dess storlek är högst 18 x 25 cm, 7 mark för varje sida, och då dess storlek är högst 36 x 25 cm, 10 mark för varje sida. Då fotostatkopian är större än 36 x 25 cm, skall i stämpelskatt betalas 1 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 100 mark för bro- och färjritning som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 36 mark för andra ritningar som i allmänhet kan användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia som ges i form av ett negativ som tagits med fotostatapparat eller av ett positiv, förstorat från en filmremsa, betalas i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för en i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Fotostatkopiekarta som inte utgivits av lantmäteristyrelsen, ett lantmäterikontor eller en lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A 4 22,-
2) A 3 28,-
3) A 2 50,-
4) A 1 79,-
5) större än A 1 1,40

för varje kvadratdecimeter eller del därav.

Främlingspass samt resolution genom vilken en utlännings vistelsetillstånd som grundar sig på passet förlängs, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 840 mark.

Godkännande av teknisk anordning:

godkännande av konstruktionen av maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstyp 280 mark.

Gravationsbevis 115 mark.

Inresetillstånd som i Finland antecknas i en utlännings pass eller i ett identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 840 mark.

Kartavstick eller kartutdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, ett lantmäterikontor eller en lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, på framställningssättet och på använt material, enligt vad som bestäms genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, för varje kartblad minst 14 och högst 2 300 mark.

Körkort:

1) körkort av klass A** ** **, *B* ** **, *BE** **, A B* ** **, A BE** **, *B*C* **, A B*C* **, *BE C* **, A BE C* **, *BE CE**, A BE CE**, *B*C*D*, A B*C*D*, *BE C*D*, A BE C*D*, *BE CE DE och A BE CE DE, dock inte sådant kortvarigt körkort för bil som utfärdas efter första skedet av förarutbildningen, 460 mark,

2) körkort av klass T 160 mark,

3) ändring av körkort av klass T till annat än kortvarigt körkort för bil 300 mark,

4) ändring av körkort till annat körkort av högre klass än kortvarigt körkort för bil 160 mark,

5) duplettexemplar av körkort, dock inte sådant som utfärdats med anledning av ändring av namn eller personbeteckning, 160 mark,

6) yrkeskörtillstånd för personbil 160 mark,

7) trafiklärarkort 160 mark,

8) duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil och trafiklärarkort 80 mark.

Körkort som beviljas eller förnyas för högst 10 år skall likväl förses med endast hälften av den stämpel som anges ovan.

Lastlinjecertifikat 140 mark och förnyande av sådant 60 mark.

Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet, minst 600 mark och högst 2 500 mark eller, då mutsedeln utges till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller till en sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, minst 5 000 mark och högst 8 000 mark.

Nationalitetscertifikat 270 mark.

Pass som i Finland utfärdas för finsk medborgare för resa i utlandet

1) för högst ett år 130 mark,

2) för högst fem år 250 mark,

3) för högst tio år 370 mark,

4) för sällskapspass 35 mark per person.

Provnummerintyg, utfärdat av bilregistercentralen, 690 mark om året, om det endast medför rätt till framförande av motorcykel, annars 1 400 mark.

Registerutdrag:

1) ur fartygsregister och registret över pensionsstiftelser 30 mark per ark eller, om registerutdraget utges som ADB-registerblankett, 30 mark per sida samt ur stiftelseregistret 60 mark,

2) ur något annat av patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 70 mark,

3) ur handelsregistret 70 mark samt ur lokal förteckning som grundar sig på handelsregistret och som förs av en registerbyrå i dess egenskap av lokal myndighet 70 mark,

4) ur understödskasseregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 30 mark per ark och, om utdraget utges såsom ADB-registerblankett, 30 mark per sida,

5) ur jordregister, registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 65 mark per ark,

6) ur placeringsfondsregistret 70 mark per ark.

Resolution, se Beslut.

Skattebrev, beroende på lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet minst 140 och högst 5 800 mark.

Stiftelseärenden:

1) meddelande av tillstånd till grundande samt stadfästelse av stadgarna 700 mark,

meddelande av samtycke till fusion och stadfästelse av ändring av den övertagande stiftelsens stadgar 700 mark,

meddelande av samtycke till fusion och stadfästelse av den nya stiftelsens stadgar 700 mark,

2) fastställande av stadgeändring 460 mark,

3) meddelande av samtycke till fusion eller tillstånd till upplösning 350 mark.

Tillstånd att hålla bilskola:

1) då undervisning får meddelas endast för motorcykel- och traktorkörkort, 1 400 mark,

2) då undervisning får meddelas för erhållande av körkort för bil och annat motorfordon, 2 500 mark.

Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av godslinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 840 och högst 14 000 mark,

2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mark, för bedrivande av personlinjetrafik som anslutits till rätt till personbeställningstrafik likväl 105 mark,

3) för tillfällig användning av last- eller paketbil för personbefordran 105 mark,

4) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 920 mark för varje fordon.

Undervisningstillstånd för meddelande av körundervisning:

1) då undervisningen meddelas med bil, 105 mark,

2) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 60 mark.

Utmålssedel enligt prövning minst 580 och högst 5 800 mark eller, då den utges till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller till en finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 13 000 mark.

Utslag, se Beslut.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd som i Finland antecknas i en utlännings pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället för pass, beroende på ömsesidighet, enligt prövning högst 840 mark.

Öppet brev eller annan handling som gäller titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 120 och högst 115 000 mark,

2) för den som inte står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet, minst 175 och högst 460 000 mark.

13 §

En handling som av en part inlämnas till eller uppvisas för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller jorddomstol eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol skall, om inte något annat stadgas i 14 och 15 §§ eller 4 och 7 kap., oberoende av omfattning eller antal sidor beläggas med stämpel till följande belopp:

mk
1 gruppen 17,-
2 " 12,-
5 " 7,-

14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) för enskild näringsidkares grundanmälan 350 mark, för öppet bolags eller kommanditbolags grundanmälan 700 mark och för annan näringsidkares grundanmälan 1 400 mark,

2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av öppet bolag eller kommanditbolag till aktiebolag samt förening till andelslag 1 400 mark och för annan ändringsanmälan 280 mark.


Warrant 50 mark.


15 §

Befriade från den i 14 § stadgade stämpelskatten är:

handlingar, som utfärdas i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen har varit försedda med stadgad stämpel,

duplett av handling,

anmälan till handelsregistret om ändring av postadress och om upphörande med näringsverksamhet, registeranmälan angående ömsesidig brand-, kreaturs- och fiskeriförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursförädling och andelslag för lantbruksmaskiner samt anmälan till understödskasseregistret,

förnyad anmälan efter det att en med vederbörlig stämpel försedd anmälan om överföring av patenträtt har förkastats, samt

växel som skall betalas utom Finland, ett med vederbörlig stämpel försett duplikat av växel samt en av penninginrättning utställd egen växel som är avsedd för förmedling av betalningar och dessutom

växlar som depositionsbanker, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet, värdepappersförmedlingsföretag, försäkringsanstalter och i Finland belägna filialkontor till utländska kreditinrättningar har utställt på varandra.

47 §

Då en skuldsedel och ett checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, en depositionsbank, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet, försäkringsanstalt, pensionsanstalt, ett värdepappersförmedlingsföretag, en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller någon annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldsedeln eller avtalet, om för dem inte tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning har erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje hel mark till följande belopp:

då de har utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,5 procent om året,

då de har utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,5 procent.


51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, kommunal fond, depositionsbank, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet eller till en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Även fordringsbevis för ett sådant lån som en andelsbank utfärdar till andelsbankernas säkerhetsfond eller till Andelsbankernas Centralbank Ab eller en sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller till Sparbankernas Centralaktiebank eller som en affärsbank, Postbanken Ab eller en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland utfärdar till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, är befriat från stämpelskatt. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen, över lån som avses i lagen om studiestöd (28/72) samt över lån som beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel befriade från stämpelskatt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen tillämpas på expeditioner som innehåller beslut som har fattats efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 80/91
Statsutsk. bet. 30/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.