1551/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 24 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (408/82), som följer:

24 §

Vad i denna lag stadgar om begränsningar av rätten för sammanslutningar att äga och besitta fast egendom och aktier tillämpas inte på finska depositionsbanker som avses i lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/90), på andra kreditinstitut enligt lagen om finansieringsverksamhet (1544/91) än de som avses i 36 § 1 mom i lagen, på försäkringsbolag, försäkringsföreningar, understödskassor, allmännyttiga kolonisationsaktiebolag eller sådana finska andelslag, ekonomiska föreningar och aktiebolag vilkas verksamhetsområde omfattar telefontrafik via telenät eller annan överföring av information med utnyttjande av elektromagnetiska vågor, Nordiska Investeringsbanken eller Nordiska projektexportfonden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.