1548/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 5 och 18 §§ lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 augusti 1969 om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/69) 5 § samt 18 § 4 mom., sådana de lyder i lag av den 8 december 1978 (938/78), som följer:

5 §

Tillstånd att emittera obligationslån kan meddelas kommuner, kommunalförbund och församlingar, depositionsbanker, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91) och aktiebolag vilkas aktiekapital och på grund av bestämmelserna i bolagsordningen inrättade fasta reservfonder uppgår till minst 500 000 mark, och andelslag vilkas reservfonder och andra med dessa jämförliga egna tillgångar uppgår till minst 500 000 mark samt i handelsregistret införda öppna bolag, kommanditbolag och rederibolag vilkas egna tillgångar kan beräknas uppgå till minst 500 000 mark, eller med dessa jämförliga utländska bolag.

18 §

Ett debenturelåns belopp får inte överstiga låntagarens egna tillgångar. Med egna tillgångar avses här i balansräkningen upptaget eget kapital och fonder, dock ej sådana fonder som har grundats för betalning av utgifter av omkostnadsnatur eller outdelade vinstmedel. Om låntagaren emitterat flera debenturelån, får de obetalda beloppen av dessa inte sammanlagt överstiga låntagarens egna tillgångar. Vad som stadgas i detta moment gäller inte depositionsbanker eller sådana kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.