1542/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om begränsning av tomgång för motorfordon

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 § luftvårdslagen av den 25 januari (67/82), sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 (749/89) beslutat:

1 §

Motorfordon som stannat annorstädes än på en i vägtrafiklagstiftningen avsedd väg får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är lägre än -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan fordonet körs.

Förbudet tillämpas varken på utryckningsfordon som utför ett brådskande uppdrag eller på fordon vars huvudsakliga bruksändamål fordrar en tilläggsanordning, såsom en avfallspress, en kompressor, en pump eller ett lyftbord, vars funktion forutsätter att motorn är i gång.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Detta beslut tillämpas på motorfordon i polisens tjänsteuppdrag eller i tillståndspliktig trafik från den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 19 december 1991

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Byråchef
Seppo Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.