1517/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt folkpensionslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 25 § 4 mom. folkpensionslagen (347/56) av den 8 juni 1956, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82), beslutat:

1 §

Kommunerna uppdelas på två grupper som avses i 25 § folkpensionslagen med motsvarande tillämpning av vad i statsrådets beslut den 4 december 1991 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1392/91) stadgas.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och är gällande till utgången av året 1995, om ej statsrådet därförinnan annorlunda besluter.

Helsingfors den 19 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Regeringsråd, såsom byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.