1515/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om strålsäkerhetscentralen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 2 och 6 §§ lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83):

Strålsäkerhetscentralens uppgifter
1 §

Strålsäkerhetscentralen skall enligt kärnenergilagen (990/87), strålskyddslagen (592/91), lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/83) samt övriga lagar, förordningar, föreskrifter och internationella avtalsom rör strålsäkerhetscentralens verksamhet.

1) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av kärnenergi, över skydds- och beredskapsarrangemang samt över kärnmateriel,

2) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av strålning och vid annan strålningsverksamhet,

3) för sin del övervaka strålningssituationen inom landet och upprätthålla beredskap med tanke på strålningssituationer som avviker från det normala,

4) bedriva forskning och utföra utvecklingsarbete inom sin verksamhetssektor,

5) producera sakkunnigtjänster och andra serviceprestationer,

6) ha hand om ett mätnormallaboratorium för sin verksamhetssektor och fungera som nationell mätningsplats i fråga om strålning,

7) bedriva informations- och publiceringsverksamhet inom sin verksamhetssektor samt delta i utbildningsverksamheten inom denna,

8) lägga fram förslag till utvecklande av lagstiftningen inom sin verksamhetssektor och meddela allmänna anvisningar om strål- och kärnsäkerhet samt

9) delta i det internationella samarbetet inom sin verksamhetssektor och sköta de internationella övervaknings- och kontaktuppgifter som enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms hör till strålsäkerhetscentralen.

Organisationen
2 §

Strålsäkerhetscentralens direktion består av en ordförande, en vice ordförande och tre övriga medlemmar, vilka liksom deras personliga suppleanter utses av statsrådet för fyra år i sänder. Till direktionen hör dessutom strålsäkerhetscentralens generaldirektör och en representat som personalen utser inom sig för högst fyra år.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §

Föreskrifter om strålsäkerhetscentralens verksamhetsorganisation ges i arbetsordningen.

4 §

Chef för strålsäkerhetscentralen är en generaldirektör.

Sektorchefer är en kärnsäkerhetsdirektör, en strålsäkerhetsdirektör, en forskningsdirektör och en förvaltningsdirektör.

Generaldirektören och forskningsdirektören har professors titel.

Handläggningen av ärenden
5 §

De ärenden som ankommer på strålsäkerhetscentralen avgörs av direktionen, generaldirektören, en sektorchef eller av någon annan som har beslutanderätt enligt arbetsordningen eller som med stöd av den har givits sådan rätt.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

6 §

Strålsäkerhetscentralens direktion skall

1) fastställa de allmänna målen för centralens verksamhet,

2) fastställa principerna centralens för forsknings- och serviceverksamhet,

3) besluta om centralens budgetförslag samt om verksamhets- och ekonomiplanen,

4) handlägga principiellt viktiga och vittsyftande frågor som gäller centralens verksamhetsbetingelser och förvaltning,

5) främja samarbetet mellan strålsäkerhetscentralen och de ministerier, andra myndigheter och forskningsinstitut som har hand om uppgifter som hör till centralens verksamhetssektor,

6) besluta i vilken ordning sektorcheferna skall vara ställföreträdare för generaldirektören vid förhinder för denne,

7) besluta om de tjänsteutnämningar som avses i 10 § 2 mom. samt

8) behandla de övriga ärenden som direktionen på framställning av generaldirektören beslutar ta upp.

7 §

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och tre andra medlemmar är närvarande.

Uppstår i direktionen meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning. Direktionens beslut fattas enligt det förslag som majoriteten understöder och, då rösterna faller lika, enligt det förslag som ordföranden har understött.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om hur direktionen skall sammankallas och ärendena behandlas i den.

8 §

Generaldirektören leder strålsäkerhetscentralen och svarar för att dess uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt.

Generaldirektören avgör de ärenden om vilka inte stadgas att de direktionen skall besluta om dem eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen eller en annan föreskrift har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att på föredragning avgöra även sådana ärenden som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman.

9 §

Behörighetsvillkor är:

1) för generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med kärn- och strålsäkerhetsuppgifter samt ledarförmåga som har visats i praktisk verksamhet,

2) för forskningschefen lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen, vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med forskning inom centralens verksamhetssektor samt ledarförmåga som har visats i praktisk verksamhet,

3) för de övriga sektorcheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till området samt ledarförmåga som har visats i praktisk verksamhet,

4) för en forskningsprofessor lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med forsknings- och utvecklingsuppgifter inom området.

10 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

En sektorchef och en forskningsprofessor utnämns av direktionen.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

11 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet samt andra tjänstemän av generaldirektören, om inte något annat stadgas nedan eller bestäms i arbetsordningen. Tjänstledighet för längre tid än ett år, till vilken en tjänsteman inte har rätt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock generaldirektören av statsrådet.

Om skötseln av generaldirektörens tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

Särskilda stadganden
12 §

Strålsäkerhetscentralen kan för högst fyra år i sänder till permanenta sakkunniga kalla erfarna och skickliga personer, vilka representerar betydande vetenskaplig eller annan sakkunskap på strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde. Den som har samtyckt till att bli permanent sakkunnig är skyldig att ge strålsäkerhetscentralen sakkunnighjälp som rör det område han representerar.

13 §

Strålsäkerhetscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol och skiljemannaförfarande, vid andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla ärenden som angår centralen.

14 §

Närmare föreskrifter om strålsäkerhetscentralens oraganisation, handläggningen av ärenden och ordnandet av verksamheten i övrigt ges i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 september 1990 om strålsäkerhetscentralen (902/90).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.