1510/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 16 § sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 3 mom. sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/76) som följer:

16 §
Stadgandenas tvingande natur

Om det finns särskilda skäl kan arbetsministeriet, efter att ha hört sjöfartens arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, i enskilda fall bevilja undantag från tillämpningen av denna lag.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Har en ansökan om undantag gjorts innan lagen har trätt i kraft, behandlas den likväl enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.