1506/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72), sådant det lyder i lag av den 13 januari 1989 (33/89), som följer:

2 §

Arbetarskyddsstyrelsen skall, utöver vad denna lag stadgar och vad som enligt någon annan lag eller enligt en förordning eller ett beslut åligger den, behandla ärenden som gäller arbetsmiljön, arbetarskydd, anställningsförhållanden och tillsyn över fullgörandet av skyldigheten att ordna företagshälsovård och som före den 1 juni 1989 ankom på arbetarskyddsstyrelsen eller senare genom lag eller förordning stadgas för arbetarskyddsstyrelsen. Utan hinder av vad som stadgas om arbetarskyddsstyrelsens befogenheter skall dock arbetsministeriet handlägga de ärenden som skall föredras för republikens president eller statsrådet eller som med stöd av 2 § 3 mom. lagen om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier har överförts från statsrådets allmänna sammanträde till ministeriet för avgörande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.