1487/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen stadgar,

ändras 2 § luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) och

fogas till lagen en ny 66 a § och till 68 §, sådan den lyder i lag av den 10 december 1976 (962/76), ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser skall iakttas även vid luftfart med finskt luftfartyg utom finskt område, om de inte strider mot en i främmande stat gällande lag som enligt överenskommelse eller annars skall tillämpas.

Under de förutsättningar som nämns i 1 mom. och på det sätt som därom angående enstaka luftfartyg och dess besättning har överenskommits mellan behöriga myndigheter i Finland och den stat där luftfartyget är registrerat skall 14-27 och 67-70 §§ samt med stöd av dem utfärdade stadganden och bestämmelser även iakttas vid luftfart med utländskt luftfartyg utom finskt område, om en brukare som råder över ett sådant luftfartyg med stöd av hyresavtal eller annat dylikt avtal har hemort i Finland.

66 a §

Om ett finskt luftfartyg med stöd av hyresavtal eller annat dylikt avtal används av en brukare med hemort i en annan stat, kan Luftfartsverket i fråga om enstaka luftfartyg och dess besättning överföra de i 14-22 §§ nämnda och med stöd av dessa lagrum Luftfartsverket ålagda uppgifterna på myndigheterna i den staten.

68 §

För lufttrafikbrott döms även befälhavaren på ett utländskt, i Finland använt luftfartyg som vid luftfart utom finskt område underlåter att iaktta en behörigen given uppmaning att landa. Med luftfartyg använt i Finland avses i detta moment luftfartyg vars brukare har hemort i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister, Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.