1474/1991

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för exponering för icke-joniserande strålning

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 43 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut anges maximivärden för strålningsexponering förorsakad av anläggningar som alstrar laser- och ultraviolett strålning samt radiofrekvent energi med frekvenser över 100 kHz.

Maximivärden för anläggningar som alstrar elektriska eller magnetiska fält med frekvenser under 100 kHz samt synligt ljus och infraröd strålning anges särskilt.

Maximivärdena gäller inte situationer där patienten avsiktligt utsätts för strålning i samband med en medicinskt undersöknings- eller vårdåtgärd, inte heller farosituationer orsakade av störningar i en anläggning som uppehåller kroppens livsviktiga funktioner.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

1) radiofrekvent strålning icke-joniserande strålning vars frekvens är högre än 300 Hz, men lägre än 300 GHz,

2) laserstrålning koherent elektromagnetisk strålning som alstras genom stimulerad emission och vars våglängd är större än 100 nm, men mindre än 1 mm,

3) ultraviolett strålning inkoherent elektromagnetisk strålning vars våglängd är större än 100 nm, men mindre än 400 nm,

4) effektiv fältstyrka (V/m, A/m) det effektiva medelvärdet av den elektriska eller magnetiska fältstyrkans komponenter,

5) specifik absorptionsrat (W/kg) den ur fältet i biologiskt vävnadsmaterial såsom värme absorberade effekten dividerad med vävnadsmaterialets massa,

6) effekttäthet (W/m2) den strålningseffekt som infaller på en sfärs yta dividerad med sfärens tvärsnittsyta,

7) ekvivalent effekttäthet (W/m2) kvadraten på det elektriska fältets fältstyrka dividerad med vågimpedansen i fritt rum eller kvadraten på det magnetiska fältets effektiva fältstyrka multiplicerat med vågimpedansen i fritt rum,

8) radians (W/(m2 • sr)) den effekt som strålkällans ytelement utstrålar i en liten rymdvinkel, dividerad med rymdvinkeln och ytelementets projektionstvärsnittsyta,

9) integrerad radians (J/(m2 •sr)) den energi som strålkällan utstrålar i en liten rymdvinkel, dividerad med rymdvinkeln och ytelementets projektionstvärsnittsyta,

10) energitäthet (J/m2) den strålningsenergi som infaller på en sfärs yta dividerad med sfärens tvärsnittsyta, samt

11) biologiskt viktad effektiv energitäthet Hbe (J/m2) den enligt formeln

beräknade energitätheten, där Sλ är den relativa spektrala effektivitetsfaktorn, som beror av våglängden λ enligt nedanstående tabell

och Hλ är den ultravioletta strålningens energitäthet inom ett smalt våglängdsband dividerad med bandbredden Δλ.

2 kap.

Radiofrekvent strålning

3 §
Allmänna krav

Den radiofrekventa strålningen får inte förorsaka vävnadsskador eller skadliga förändringar i livsfunktionerna.

4 §
Maximivärden för radiofrekvent strålningsexponering

Under kontrollerade förhållanden bör exponering för radiofrekvent strålning begränsas enligt följande:

Inom frekvensområdet 100 kHz-10 MHz får

1) det elektriska eller magnetiska fältets effektiva fältstyrka på potentiella uppehållsplatser inte överskrida i bilaga 1 angivna maximivärden,

2) den elektriska ström som det elektriska eller magnetiska fältet alstrar i kroppen inte i någon mot dess längdaxel vinkelrät tvärsnittsyta överskrida 200 mA och

3) den ström som urladdas vid beröring av stora föremål i det elektriska eller magnetiska fältet inte överskrida 50 mA.

Inom frekvensområdet 10 MHz-300 GHz får

1) den ur det elektromagnetiska fältet såsom värme i vävnaderna absorberade effektens specifika absorptionsrat inte överstiga 0,4 W/kg, bestämd som medelvärde över hela kroppens yta,

2) den specifika absorptionsratens toppvärden inte överskrida 20 W/kg i extremiteternas yttersta delar eller 10 W/kg i övriga delar av kroppen och

3) det elektriska eller magnetiska fältets effektiva fältstyrka på potentiella uppehållsplatser inte överskrida i bilaga 1 angivna maximivärden, då den specifika absorptionsraten inte kan bestämmas med tillförlitlighet.

På allmänna och därmed jämförbara platser samt på privata områden skall befolkningens exponering för radiofrekvent strålning begränsas som följer:

1) inom frekvensområdet 100 kHz-10 MHz får det elektriska eller magnetiska fältets effektiva fältstyrka på potentiella uppehållsplatser inte överskrida i bilaga 2 angivna fältstyrkegränser,

2) inom frekvensområdet 10 MHz-300 GHz får den ur det elektromagnetiska fältet såsom värme i vävnaderna absorberade effektens specifika absorptionsrat inte överstiga 0,08 W/kg, bestämd som medelvärde över hela kroppens yta,

3) inom frekvensområdet 10 MHz-300 GHz får det elektriska eller magnetiska fältets effektiva fältstyrka på potentiella uppehållsplatser inte överskrida i bilaga 2 angivna maximivärden, då den specifika absorptionsraten inte kan bestämmas med tillförlitlighet.

Det elektriska och det magnetiska fältets fältstyrka bestäms som effektivvärdets medelvärde under sex minuter. Den specifika absorptionsraten samt effekttätheten och den ekvivalenta effekttätheten bestäms som sex minuters tidsmedelvärde.

3 kap.

Laserstrålning

5 §
Allmänna krav

Laserstrålningen får inte förorsaka vävnadsskador.

6 §
Maximivärden för strålningsexponering

Energitätheten, effekttätheten, radiansen eller den integrerade radiansen hos laserstrålning som träffar ögat får inte överskrida maximivärden enligt standarden EN 60825.

Energitätheten eller effekttätheten hos laserstrålning som träffar huden får inte överskrida maximivärden enligt standarden EN 60825.

4 kap.

Ultraviolett strålning

7 §
Allmänna krav

Strålningsexponeringen från anläggningar som alstrar ultraviolett strålning bör hållas så liten, att akuta skadeverkningar ej förekommer.

8 §
Maximivärden för strålningsexponering

I denna paragraf stadgade maximivärden för strålningsexponering tillämpas på sådana personer som inte är särskilt känsliga för ultraviolett strålning.

Den biologiskt viktade effektiva energitätheten hos ultraviolett strålning som träffar ögat eller huden får inte överskrida 50 J/m2 per dygn.

Effekttätheten hos ultraviolett strålning som träffar ögat får inte överskrida 10 W/m2 räknat i medeltal över 1 000 sekunder.

Då huden exponeras artificiellt vid kosmetisk eller därmed jämförbar annan än medicinsk åtgärd kan exponeringsgränserna i 2 och 3 momenten överskridas, förutsatt att,

1) akuta skadeverkningar inte förekommer och

2) den biologiskt viktade effektiva energitätheten hos ultraviolett strålning som träffar huden inte överskrider värdet 15 kJ/m2 per år.

5 kap.

Ikraftträdande

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 16 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Äldre regeringssekreterare
Raimo Salonen

MAXIMIVÄRDEN FÖR FÄLTSTYRKAN FÖR PERSONER SOM UTSÄTTS FÖR STRÅLNING I KONTROLLERADE FÖRHÅLLANDEN

SE = E2/Zo 
SH = H2Zo 
Zo = 377 Ω 
(vågimpedansen E/H hos en elektromagnetisk våg som
framskrider i fritt rum) f är frekvensens talvärde då
frekvensen anges i megahertz)

MAXIMIVÄRDEN FÖR FÄLTSTYRKAN FÖR BEFOLKNINGEN

f är frekvensens talvärde då frekvensen
anges i megahertz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.