1460/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85),

dessa bestämmelser sådana de lyder, 1 § till de delar som det nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 10 mars 1988, den 27 september 1990 och den 13 juni 1991 (216/88, 907/90 och 950/91) och 2 § till de delar som det nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986 (614/86) och genom nämnda beslut av den 27 september 1990, som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid be-handling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts i sin helhet, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 1) acetazolamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) karbamazepin
6) klobazam
7) klonazepam
8) nitrazepam
9) oxkarbatsepin
10) primidon
11) valproinsyra jämte salter
Psykoser 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) karbamazepin
6) klozapin
7) litiumsalter
8) maprotilin
9) mianserin
10) moklobemid
11) molindon
12) nialamid
13) sitalopram
14) sulpirid
15) tioxantener
16) trazodon
17) tricykliska antidepressiva
18) valproinsyra jämte salter
Orotillstånd vid mental retardation 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) maprotilin
6) mianserin
7) molindon
8) sitalopram
9) sulpirid
10) tioxantener
11) trazodon
12) tricykliska antidepressiva
Malign tumör i prostata 1) antineoplastiska ämnen
2) bucerelin
3) estrogener
4) goserelin
5) kalcitonin
6) klodronat
7) kortikoider
8) leukovorin
9) cyproteron
10) progestogener

2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid be-handling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Kronisk hypertoni 1) adrenergiska beta-reseptorblockerande medel
2) amlodipin
3) debrisokin
4) diltiazem
5) diuretika (med undantag av xantinderivat
6) enalapril
7) felodipin
8) hydralaziner
9) isradipin
10) kaliumsalter
11) kaptopril
12) klonidin
13) labetalol
14) lisinopril
15) metyldopa
16) minoxidil
17) nifedipin
18) prazosin
19) ramipril
20) rauwolfiaalkaloider
21) verapamil
Kronisk koronarkärlsjukdom 1) adrenergiska beta-receptorblockerande medel
2) amlodipin
3) diltiazem
4) nifedipin
5) nisoldipin
6) organiska nitrater
7) verapamil


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 12 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.