1458/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 69 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) och 5 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83) samt lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För strålsäkerhetscentralens prestationer uppbärs avgift i enlighet med denna förordning och bifogad prislista, om inte beträffande någon prestation särskilt stadgas annorlunda.

Denna förordning gäller inte prestationer som har samband med tillsyn enligt kärnenergilagen (990/87).

2 § Avgifterna enligt denna förordning bestäms av strålsäkerhetscentralen som även uppbär dem hos prestationens mottagare, om inte något annat stadgas.

I ett tillståndsärende uppbärs avgift hos den som ansöker om tillstånd oberoende av om beslutet med anledning av ansökningen innebär beviljande eller avslag.

3 §

Har en prestation inte nämnts i den prislista som bifogats denna förordning, bestäms avgiften särskilt för varje prestation. En avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara prestationens självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som använts för att producera prestationen samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadsavlöningen jämte normala tillägg för de personer som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Kostnaderna för anordningar beräknas genom att en anordnings timpris multipliceras med den tid anordningen använts för att producera prestationen. Anordningens timpris fås genom att den beräknade månadshyran divideras med det antal timmar anordningen i genomsnitt är i bruk per månad. Utöver timpriset beaktas såsom kostnader för anordningar samtliga övriga direkta kostnader som förorsakas av anordningens fuktion och användning.

3) Övriga kostnader. Avgifter som strålsäkerhetscentralen har betalt för tjänster som centralen köpt av utomstående och som ansluter sig till producerandet av prestationen och för anskaffningar som centralen gjort för prestationen beaktas till fullt belopp. Resekostnader beaktas i enlighet med vad stadgas i 7 §. Som i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) nämnda indirekta kostnader debiteras ett belopp som utgör 160 procent av de arbetskostnader som beräknats enligt 1 punkten.

4 §

För säkerhetstillstånd enligt 16 § strålskyddslagen (592/91) uppbärs hos tillståndshavaren ytterligare en årsavgift för täckande av kostnader för andra tillsynsfunktioner i samband med tillståndspliktig verksamhet än sådana om vilka särskilt har bestämts att de är avgiftsbelagda. Om bestämmande av avgift och dess storlek stadgas i den prislista som bifogats denna förordning. Avgift uppbärs dock inte för det kalenderår under vilket säkerhetstillståndet har beviljats.

Årsavgiften uppbärs under kalenderårets första kvartal.

5 §

Har strålsäkerhetscentralen på grund av försummad ansökan om säkerhetstillstånd varit tvungen att ge en skriftlig uppmaning, uppbärs för detta markarbete en avgift i enlighet med vad som i 3 § stadgas om bestämmande av avgift för en särskilt prestation.

6 §

När prestationer som nämns i prislistan produceras i serier och enhetskostnaderna för en prestation därvid är väsentligt lägre än priset enligt prislistan, kan avgiften på motsvarande sätt sänkas samt uppbäras till ett belopp som motsvarar självkostnadsvärdet.

När totalkostnaderna för en prestation som strålsäkerhetscentralen utför underskrider marknadspriset på likadana prestationer som utförs av andra, kan för prestationen uppbäras en avgift som motsvarar marknadspriset enligt rådande prisnivå.

7 §

I fråga om resor i anslutning till producerandet av en prestation uppbärs ersättning för resekostnader i enlighet med vad som med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) överenskommits om en tjänstemans rätt till ersättning för resekostnader.

Ersättning för resekostnaderna uppbärs inte för de i prislistan nämnda prestationerna med fasta priser.

8 §

Strålsäkerhetscentralen kan uppbära förskottsbetalningar och delbetalningar. Den slutliga avgiften uppbärs efter att prestationen har producerats.

Räkningen skall betalas inom 14 dagar från det den tillställts prestationens mottagare. En räkning som sänts per post anses ha tillställts mottagaren den sjunde dagen efter det räkningen postades.

9 §

Betalas en avgift inte inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

Om strålsäkerhetscentralen blir tvungen att sända en skriftlig betalningsuppmaning för indrivning av en fordran som förfallit till betalning, debiteras 50 mark i indrivningskostnader.

10 §

Avgifter och räntor enligt denna förordning får indrivas utan dom eller utslag såsom stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 november 1985 om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer (869/85) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas på prestationer som har börjat produceras den dag förordningen trädde i kraft eller därefter.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

PRISLISTA

Prestation Avgift mk
1. Årsavgift för säkerhetstillstånd eller därtill hörande typgodkännande
1.1. Grundavgift för säkerhetstillstånd
1.1.1. Medicinsk använding av strålning
1.1.1.1. Röntgenundersökning 200,-
1.1.1.2. Odontologisk röntgenundersökning 120,-
1.1.1.3. Användning av öppna eller slutna strålkällor 200,-
1.1.1.4. Strålbehandling 1 000,-
1.1.1.5. Veterinärröntgenundersökning 200,-
1.1.1.6. Annan verksamhet 200,-
1.1.2. Annan än medicisk verksamhet
1.1.2.1. Användning av slutna strålkällor 200,-
1.1.2.2. Användning av öppna strålkällor 200,-
1.1.2.3. Röntgen- eller gammaradiografi 200,-
1.1.2.4. Annan användning av röntgenstrålning 200,-
1.1.2.5. Tillverkning av radioaktiva ämnen 200,-
1.1.2.6. Annan användning av eller verksamhet med strålning 200,-
1.1.3. Försäljning och service
1.1.3.1. Försäljning av radioaktiva ämnen 300,-
1.1.3.2. Installation, reparation och service av strålningsapparater 300,-
1.2. Tilläggsavgift för i säkerhetstillstånd fastställd verksamhet, strålkälla och annat beslut
1.2.1. Strålningsapparater (avgift för högst 50 apparater)
1.2.1.1. Acceleratorbehandlingsapparat med flera energier (strålhandling) 20 000,-
1.2.1.2. Acceleratorbehandlingsapparat med en energi eller koboltbehandlingsapparat (strålbehandling) 12 500,-
1.2.1.3. Simulator eller röntgenbehandlingsapparat (strålbehandling) 9 000,-
1.2.1.4. Efterladdningsterapiapparat (strålbehandling) 6 000,-
1.2.1.5. Medecinsk röntgenundersökningsapparat 100,-
1.2.1.6. Veterinärröntgenapparat 75,-
1.2.1.7. Tandröntgenapparat 50,-
1.2.1.8. Radiografiapparat 100,-
1.2.1.9. Analysröntgenapparat eller motsvarande 75,-
1.2.2.0. Sluten strålkälla 75,-
1.2.2.1. Partikelaccelerator 200,-
1.2.2.2. Annan apparat 50,-
1.2.3. Verksamhet- och laboratoriebilagor
1.2.3.1. Verksamhet med öppen källa 100,-
1.2.3.2. Import, export, försäljning och transport 300,-
1.2.3.3. Installation, reparation och service 300,-
1.2.3.4. Användning av bestrålningsanstalt 500,-
1.2.3.5. Annan verksamhet 200,-
1.2.4. Beslut i anslutning till säkerhetstillstånd
1.2.4.1. Beslut om typgodkännande 300,-
1.2.4.2. Befrielse från säkerhetstillstånd under drift 300,-
2. Säkerhetstillståndsärenden
2.1. Strålbehandlingsverksamhet
2.1.1.1. Beslut angående ansökan om säkerhetstillstånd (nytt tillstånd) 20 000,-
2.1.1.2. Beslut om ibruktagande av en ny strålbehandlingsapparat 5 000,-
2.1.1.3. Beslut om ändring av säkerhetstillstånd, godkännande av ansvarig föreståndare eller annat därmed jämförbart beslut, avgiften ingår i årsavgiften, punkterna 1114, 121
2.2. Odontologiskt röntgenverksamhet
2.2.1.1. Beslut angående ansökan om säkerhetstillstånd 1 200,-
2.2.1.2. Beslut om ändring av säkershetstillstånd 600,-
2.2.1.3. Registrering av anmälan om apparatens ibruktagande ingår i årsavgiften, punkterna 1112, 1217
2.3. Annan verksamhet
2.3.1.1. Beslut angående ansökan om säkerhetstillstånd 2 300,-
2.3.1.2. Beslut om ändring av säkerhetstillståndet 1 200,-
2.3.1.3. Beslut om befrielse från säkerhetstillstånd 2 300,-
2.3.2. Godkännande av ansvarig föreståndare, organisationsutredning eller annat tillståndsärende
2.3.2.1. Grundavgift 400,-
2.3.2.2. Tilläggsavgift för sådant beredningsarbete som tar över en timme i anspråk enligt 3 §
2.4. Utlåtande om strålskyddsplan eller annan plan
2.4.1.1. Grundavgift 1 200,-
2.4.1.2. Tilläggsavgift för sådant beredningsarbete som tar över 3 timmar i anspråk enligt 3 §
2.5. Indragning av säkerhetstillstånd avgiftsfri
2.6. Verksamhet befriad från säkerhetstillstånd
2.6.1.1. Registrering av apparat som befriats från säkerhetstillstånd 200,-
3. Den ansvariga föreståndarens behörighet
3.1.1.1. Behörighetsintyg 300,-
3.1.2. Granskning av kursprogram som leder till behörighet
3.1.2.1. Grundavgift 400,-
3.1.2.2. Tilläggsavgift för sådan granskning som tar över en timme i anspråk enligt 3 §
4. Granskningar
4.1. Strålbehandlingsverksamhet
4.1.1. Ibruktagningsbesiktning av ny strålbehandlingsapparat som 432
4.1.2. Annan granskning av strålbehandlingsapparat, avgiften ingår i årsavgiften, punkt 1114, 121
4.2. Odontologisk röntgenverksamhet
4.2.1. Kvalitetskontrollmätning
4.2.1.1. Tillståndspliktig verksamhet, avgiften ingår i årsavgiften, punkt 1217
4.2.1.2. Verksamhet befriad från säkerhetstillstånd 250,-
4.2.1.3. Ersättning för icke returnerad eller skadad dosmätare 200,-
4.2.2. Annan granskning som 43
4.3. Annan verksamhet (regelmessiga granskningar)
4.3.1. Granskning
4.3.1.1. Grundavgift 3 400,-
4.3.1.2. Tilläggsavgift för granskning som tar över 2 timmar i anspråk på driftsstället enligt 3 §
4.3.2. Omfattande eller krävande granskning
4.3.2.1. Grundavgift 4 400,-
4.3.2.2. Tilläggsavgift för granskning som tar över 3 timmar i anspråk på driftsstället enligt 3 §
4.3.3. Begränsad granskning
4.3.3.1. Grundavgift 2 400,-
4.3.3.2. Tilläggsavgift för granskning som tar över en timme i anspråk på driftsstället enligt 3 §
4.4. Annan än regelmessig granskning enligt 3 §
4.5. Radonövervakning på arbetsplatser
4.5.1.1. Granskning av verksamheten på arbetsplatsen som 43
4.5.1.2. Radonmätning med detektor som skickats per post och värdering av resultatet 240,-
5. Typgodkännande eller annat godkännande
5.1.1.1. Beslut angående ansökan om typgodkännande eller annat därmed jämförbart beslut 1 200,-
5.1.1.2. Tillägsavgift för granskning eller beredning av beslut som tar över 3 timmar i anspråk enligt 3 §
6. Kalibrering av strålningsmätare och expositionstjänster
6.1. Kalibrering av sådan dosmätare för trålbehandling som är försedd med en mätkammare
6.1.1.1. Med 60Co-strålning 4 200,-
6.1.1.2. Med annan strålningskvalitet 1 700,-
6.2. Kalibrering av strålningsskyddsmätare
6.2.1.1. Med en strålningskvalitet 950,-
6.2.1.2. Tilläggsavgift för varje följande strålningskvalitet 470,-
6.3. Kalibrering av diagnostikmätare
6.3.1.1. Med en strålningskvalitet 1 350,-
6.3.1.2. Tilläggsavgift för varje följande strålningskvalitet 470,-
6.5. Annan expositionsservice
6.5.1.1. Exposition av passiva dosimetrar eller små prov per sats 470,-
6.5.1.2. Annan expositionsservice enligt 3 §
7. Övervakning av persondoser
7.1. Yttre strålning
7.1.1.1. Mätning och lagring av persondos i dosregister 60,-
7.1.1.2. Ersättning för icke returnerad eller skadad dosmätare 200,-
7.2. Inre strålning
7.2.1.1. Mätning av persondos enligt 3 §
7.2.1.2. Kromosomanalys 7 900,-
7.3. Registrering av persondos
7.3.1.1. Lagring av persondos i dosregister (ej mätning) 35,-
7.3.2. Utdrag ur dosregister (utöver årligt kontrollutdrag)
7.3.2.1. Grundavgift 125,-
7.3.2.2. Tilläggsavgift per person 30,-
8. Lagring av radioaktivt småavfall
8.1.1. Mottagningsavgift per avfallsförsändelse
8.1.1.1. Försändelsens vikt högst 5 kg 1 200,-
8.1.1.2. -,,- 5-50 kg 2 400,-
8.1.1.3. -,,- över 50 kg 3 600,-
8.1.2. Tilläggsavgift per kilogram enligt halveringstid och bruttovikt
8.1.2.1. Försändelsens vikt högst 5 kg, halveringstiden under 1 år 140,-
8.1.2.2. Försändelsens vikt högst 5 kg, halveringstiden 1-10 år 220,-
8.1.2.3. Försändelsen vikt högst 5 kg, halveringstiden över 10 år 280,-
8.1.2.4. Försändelsens vikt 5-50 kg, halveringstiden under 1 år 90,-
8.1.2.5. Försändelsen vikt 5-50 kg, halveringstiden 1-10 år 120,-
8.1.2.6. Försändelsens vikt 5-50 kg, halveringstiden över 10 år 140,-
8.1.2.7. Försändelsens vikt över 50 kg, halveringstiden under 1 år 60,-
8.1.2.8. Försändelsens vikt över 50 kg, halveringstiden 1-10 år 70,-
8.1.2.9. Försändelsens vikt över 50 kg, halveringstiden över 10 år 90,-
8.1.3. Tilläggsavgift för förpacknings-, dekontaminerings-, transport- och andra kostnader enligt 3 §
8.2.1.1. Demonstrationskällor som är aktiva i liten utsträckning samt andra därmed jämförbara källor från skolor och andra läroinrättningar, per försändelse 500,-
9. Mättjänst för naturlig strålning
9.1. Radonmätningstjänst med filmburksmetoden
9.1.1.1. Mätning i bostad med två mätburkar 240,-
9.1.1.2. Seriemätning, de första 20 burkarna, avgift per mätburk 120,-
9.1.1.3. Seriemätning, den 21:a burken och därpå följande mätburkar, avgift per mätburk 100,-
9.2. Mättjänst för radioaktivitet i vatten
9.2.1.1. Mätning av radon i vatten 220,-
9.2.1.2. Totalalfa- och totalbetamätning i vatten 360,-
9.3. Gammaspektrometriskt mätning utan förbehandling
9.3.1.1. Första provet 510,-
9.3.1.2. Följande prov 340,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.