1436/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 9 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 december 1971 (872/71), som följer:

9 §

En företagare är skyldig att betala en försäkringspremie som beräknas på grundval av den fastställda arbetsinkomsten med tillämpning av den premieprocentsats som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet fastställer årligen premieprocentsatsen till samma tal som det procenttal som kan uppskattas motsvara den genomsnittliga, i procent av lönerna uttryckta försäkringspremien för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Har en företagare när han inleder verksamhet enligt denna lag inte fyllt 43 år, är premieprocentsatsen hälften av det i 1 mom. angivna procenttalet det år då företagarverksamheten inleds och under de två följande kalenderåren. Har företagarens premieprocentsats på grundval av hans tidigare företagarverksamhet dock bestämts enligt detta moment, beräknas hans försäkringspremie enligt 1 mom.

En företagare svarar såsom för egen skuld för sådana familjemedlemmars försäkringspremie som arbetar i hans företag. Om företagarverksamhet som avses i denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på nämnda verksamhet grundade försäkringspremier såsom för egen skuld.

Utan hinder av 1 mom. är premieprocentsatsen enligt denna lag 16,9 år 1992.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 9 § 1 och 2 mom. tillämpas på företagare vars företagarverksamhet har börjat den 1 januari 1993 eller senare.

Åren 1992, 1993 och 1994 tillämpas 9 § 1 och 2 mom. lagen om pension för företagare sådana de lyder när denna lag träder i kraft på företagare vilkas företagarverksamhet har börjat före den 1 januari 1993. I stället för koefficienterna 0,4 och 0,04 enligt paragrafens 2 mom. används likväl från den 1 januari 1993 nedan nämnda koefficienter och ändras höjningen av arbetsinkomsten med 20 procent till en sänkning enligt följande procenttal:

år koefficienter procenttal

1993 0,6 och 0,36 20

1994 0,8 och 0,68 60

Regeringens proposition 146/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 10/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.