1426/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om temporär ändring av omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 26 §, 37 § 1 mom., 44 § 1 mom., 47 § 1 mom. och 52 § 1 mom. omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) som följer:

26 §

I skatt skall betalas 22 procent av skattegrunden.

37 §

Har i en skattepliktig importerad förädlingsprodukt såsom råvara använts varor som avses i 49 §, har importören rätt att få en skatteåterbäring som utgör 18 procent av grunden för den skatt som skall betalas för råvaran.


44 §

En skattskyldig får med avvikelse från 41 § och 42 § 5 punkten för en ny industribyggnad som han köpt av byggaren eller byggherren eller byggt själv och som han använder i sin skattepliktiga rörelse dra av en kalkylerad skatt, som utgör 13,5 procent av anskaffningsutgiften för byggnaden (industribyggnadsavdrag).


47 §

En skattskyldig får, om inte något annat stadgas i 42 §, från följande skattefria varor som han har anskaffat för en skattepliktig rörelse dra av en kalkylerad skatt, som utgör 18 procent av varans inköpspris eller av den i 35 § angivna skattegrunden för en importerad vara:

1) i 49 § nämnda oförädlade primärprodukter som den skattskyldige har köpt av primärproducenten eller importerat själv,

2) i 27 § 1 mom. 13 punkten nämnda djur som den skattskyldige har köpt av primärproducenten eller importerat själv för att i sin rörelse använda djuret i befintligt skick för slakt,

3) i 28 § nämnda gödsel- och foderämnen som den skattskyldige har köpt av tillverkaren eller importerat själv,

4) bränntorv och torvförädlingsprodukter som nämns i 27 § 1 mom. 7 punkten och som den skattskyldige själv skall använda vid tillverkning av energinyttigheter eller som bränsle samt sådana i 27 § 1 mom. 8 punkten nämnda varor som den skattskyldige själv använder vid produktion av fjärrvärme,

5) naturgas som den skattskyldige själv har importerat,

6) varor som har varit i säljarens eget bruk samt begagnade varor som har köpts av någon annan än en skattskyldig och som allmänt används som industriråvara, med undantag av de skattefria varor som avses i 27 §.


52 §

När en skattskyldig i avdragsgill användning tar en vara som varit i eget bruk och inte är sådan som avses i 27 §, får han dra av en kalkylerad skatt som utgör 18 procent av varans ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dess ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde, skall den skatt som dras av beräknas på varans sannolika överlåtelsepris. För kött och mjölk som avses i 47 § höjs avdraget så som framgår av 48 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen gäller till utgången av 1992.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll eller en vara har tagits i eget bruk under lagens giltighetstid.

Vid sådana varuleveranser eller arbetsprestationer som inte är slutförda vid ikraftträdandet och som har påbörjats före den 1 januari 1991 tillämpas dock den skattesats som avses i 26 § endast i fråga om de varor som levereras till monteringsstället under lagens giltighetstid samt på den del av en arbetsprestation som sker under denna tid.

Stadgandena i 47 § 1 mom. om skatt som skall dras av tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts eller när en importerad vara har utlämnats från tullkontroll till en avdragsberättigad skattskyldig under lagens giltighetstid.

Vad som stadgas i 52 § 1 mom. tillämpas när någon under lagens giltighetstid i avdragsgill användning har tagit en vara som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en avdragsberättigad skattskyldig eller som har tagits i eget bruk den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Stadgandena i 44 § 1 mom. tillämpas på byggnader och bestående konstruktioner som har börjat byggas under lagens giltighetstid. Byggandet anses, om inte särskilda omständigheter visar något annat, ha inletts när grundläggningsarbetena, frånsett eventuella grävarbeten, för byggnaden eller konstruktionen har påbörjats.

Regeringens proposition 65/91
Statsutsk. bet. 41/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.