1420/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 15 § förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer av den 1 februari 1991 (202/91), sådan den lyder i förordning av den 14 juni 1991 (948/91) samt

fogas till förordningen nya 7 b, 7 c och 7 d §§ samt en ny mellanrubrik före dessa paragrafer, som följer:

Ärenden angående nyttighetsmodellrätt
7 b §

För ansökningar i ärenden som angår nyttighetsmodellrätt skall följande avgifter betalas:

mk
Registreringsavgift enligt 7 § 2 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91) 800
Återupptagningsavgift enligt 13 § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 200
Avgift för förnyelse av registrering enligt 26 § 1 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 1 200
Avgift för anteckning i nyttighetsmodellregistret enligt 28 § lagen om nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 200
Avgift för yrkande om ogiltigförklaring av registrering enligt 19 § 2 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 300

Framställs anhållan om anteckning som skall göras i nyttighetsmodellregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av nyttighetsmodell, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent. Anmälan om att rätt som antecknats i nyttighetsmodellregistret har upphört är avgiftsfri.

7 c §

För översättning till finska eller svenska av skyddskravet angående nyttighetsmodell skall som översättningsavgift enligt 7 § 1 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt betalas 200 mark för varje sida eller del av sida av den text som översätts. Vid beräkning av sidantalet anses som en sida en maskinskriven sida, som har högst 30 rader och på varje rad i medeltal högst 25 stavelser.

7 d §

Avgift som i ärenden angående nyttighetsmodell inte har betalts i rätt tid eller som har betalts till otillräckligt belopp, så att betalningen inte kan godtas, skall återbetalas.

15 §

Söks hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning ändring med stöd av 4 § 1 mom. lagen om patent- och registerstyrelsen, skall ändringssökanden före utgången av den stadgade besvärstiden betala en besvärsavgift vars storlek i ärenden som avses i 25 § patentlagen är 1 000 mark och i övriga ärenden som angår patent 700 mark, i ärenden angående kretsmodell för integrerad krets 1 000 mark, i ärenden angående nyttighetsmodellrätt 800 mark, i ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen 780 mark och i andra ärenden angående mönsterrätt 500 mark, i ärenden som angår varumärke 870 mark och i ärenden som angår anmälan till handelsregistret 870 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.