1414/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

upphävt 1 § 5 mom. i statsrådets beslut av den 22 mars 1979 om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka (337/79), sådan denna bestämmelse lyder i statsrådets beslut av den 13 september 1990 (849/90),

ändrat 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom., sådana de lyder i nämnda statsrådsbeslut av den 13 september 1990, samt

fogat till beslutet en ny 4 § som följer:

1 §

Har inte överenskommelse träffats om större ersättning eller visas egendomens nyanskaffningsvärde vara avsevärt mindre eller större, skall ersättning utgå med följande markbelopp:

Inre fart Kust-, östersjö- och nordsjöfart Oceanfart
A. Personal som bor ombord:
1. Befälhavare, maskinchef, överstyrman 8 500 13 600 16 150
2. Annan personal 5 800 9 850 11 450
B. Personal som inte bor ombord:
1. Befälhavare 3 100
2. Annan personal 2 100
2 §

Till en arbetstagare som hör till den personal som bor ombord skall i ersättning för de i 1 § nämnda fritidsförnödenheterna dock betalas högst 13 900 mark.

4 §

De i detta beslut nämnda markbeloppen skall genom arbetsministeriets beslut årligen justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 4 december 1991

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Pekka Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.