1403/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 2 § 3 mom. lagen den 30 mars 1922 om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22) och 5 kap. 2 och 4 §§ ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65), dessa lagrum sådana de lyder, förstnämnda lagrum i lag av den 6 februari 1931 (49/31) och sistnämnda lagrum i lag av den 5 december 1991 (1401/91):

1 §

När bouppteckning har förrättats efter någon som inte efterlämnat arvingar och det konstateras att egendom har tillfallit staten enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken eller 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/91), skall statskontoret underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta. Om staten har fått fast egendom, aktier som berättigar till besittning av en lägenhet eller någon annan egendom för vilken det kan finnas särskild användning inom statsförvaltningen, skall alla ministerier underrättas om detta. Är det fråga om fast egendom skall dessutom den kommun där egendomen är belägen underrättas om detta.

2 §

Är bouppteckningsvärdet för kvarlåtenskap som har tillfallit staten såsom arv mindre än en miljon mark, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom som avses i 5 kap. 2 § ärvdabalken av finansministeriet i stället för statsrådet. Om kvarlåtenskapens bouppteckningsvärde är mindre än 500 000 mark och i den inte ingår fast egendom, fattas beslutet dock av statskontoret.

3 §

Om värdet av den egendom som landskapet Åland enligt 63 § självstyrelselagen för Åland har överlåtit till staten är mindre än en miljon mark, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom hos staten som avses i 2 § av finansministeriet i stället för statsrådet.

4 §

Har flera personer ansökt om överlåtelse av samma egendom och finns det flera än en sökande till vilka egendomen enligt 5 kap. 2 § kan överlåtas, skall den egendom som överlåts delas mellan sökandena på ett sätt som kan anses vara ändamålsenligt och skäligt med beaktande av arten av förhållandet mellan arvlåtaren och sökanden, det ändamål för vilket egendomen används och arvlåtarens förmodade vilja. Om det inte är ändamålsenligt att dela egendomen, skall den överlåtas till den sökande som på ovan nämnda grunder skall ställas i främsta rummet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.