1401/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om ändring av 5 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 5 kap. 2 och 3 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § delvis ändrad genom lag av den 13 januari 1978 (19/78) och 3 § i nämnda lag samt

fogas till 5 kap. en ny 4 § som följer:

5 kap.

Om statens rätt till arv

2 §

Om det med hänsyn till omständigheterna anses vara skäligt, kan statsrådet besluta att egendom, som har tillfallit staten, helt eller delvis skall överlåtas till en person som har stått arvlåtaren nära. Egendomen kan också överlåtas till den kommun där arvlåtaren sist var bosatt. Fast egendom kan även överlåtas till den kommun där egendomen finns.

Egendom får inte överlåtas så som stadgas i 1 mom., om det finns särskilda skäl att behålla den i statens ägo eller att använda den på något annat sätt. Detta hindrar dock inte att egendom överlåts till någon som har stått arvlåtaren nära, om det med fog kan antas att överlåtelsen skulle motsvara arvlåtarens yttersta vilja.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas också på egendom som har överlåtits till staten enligt 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/91).

Är skillnaden mellan kvarlåtenskapens tillgångar och skulder (bouppteckningsvärde) mindre än ett belopp om vilket stadgas genom förordning och hör det ingen fast egendom till kvarlåtenskapen, fattas de beslut som avses i 1 och 2 mom. av statskontoret.

3 §

Staten har rätt att klandra arvlåtarens testamente så som stadgas i 14 kap. 5 §. Även om

staten har anledning att klandra testamentet får statskontoret besluta att testamentet inte skall klandras, såvida det inte finns något tvivel om testators verkliga avsikt.

4 §

Närmare stadganden om överlåtelse av egendom som har tillfallit staten utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet tillämpas dock den tidigare lagen.

Regeringens proposition 49/91
Lagutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.