1391/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om delegationen för flykting- och migrationsärenden

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §
Syfte

I anslutning till arbetsministeriet finns en delegation för flykting- och migrationsärenden.

Delegationen biträder arbetsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet att samordna vad gäller att flykting- och migrationsärenden inom statsförvaltningen samt att utveckla, planera och följa upp flykting- och migrationspolitiken.

2 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) följa utvecklingen av flykting- och migrationsfrågor samt orsaker och verkningar,

2) följa flyktingarnas och migranternas ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden,

3) främja forskningen och statistikföringen i flykting- och migrationsfrågor samt utnyttjandet av forskningsresultaten,

4) styra och samordna olika myndigheters information kring flykting- och migrationsfrågor,

5) avge utlåtanden i frågor som med tanke på skötseln av flykting- och migrationsärenden är vittsyftande eller annars principiellt viktiga,

6) följa olika myndigheters och organisationers verksamhet i flykting- och migrationsfrågor,

7) följa den internationella utvecklingen på området,

8) göra framställningar och ta initiativ i flykting- och migrationsfrågor, samt

9) utföra de övriga uppgifter som arbetsministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet har anförtrott delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar, vilka alla har personliga suppleanter. Statsrådet förordnar medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder.

Medlemmarna och suppleanterna i delegationen förordnas så att ordföranden och en annan medlem samt deras suppleanter företräder social- och hälsovårdsmyndigheterna, medan vice ordföranden och en annan medlem samt deras suppleanter företräder arbetsmyndigheterna. De övriga medlemmarna och motsvarande suppleanter företräder åtminstone utrikesministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och de kommunala centralorganisationerna.

Avgår eller avlider ordföranden, någon annan medlem eller en suppleant under mandattiden, förordnar arbetsministeriet i hans ställe för den återstående mandattider en ny medlem eller suppleant, som skall företräda samma myndighet eller organisation som den tidigare.

4 §
Delegationens arbete

För beredning av ärendena kan delegationen tillsätta sektioner. Även medlemmar som står utanför delegationen kan höra till sektionerna.

Delegationen har en sekreterare med uppdraget som huvudsyssla som står i anställningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen och dess sektioner kan även ha sekreterare med uppdraget som bisyssla, vilka utses av arbetsministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet.

5 §
Tillämpning av kommittébestämmelser

Angående delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens komittéer.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 december 1991.

Genom denna förordning upphävs jämte senare ändringar

1) förordningen den 13 februari 1981 om delegationen för flyktingsärenden (136/81) och

2) förordningen den 22 november 1985 om delegationen för migrationsärenden (886/85).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.