1384/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1989 om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89) 2 och 5 §§ samt

ändras 1, 3, 4 och 6 §§, 7 § 1 mom., 8 § och 13 § 2 mom. som följer:

1 §

Rätt till särskild ersättning enligt denna lag har en person som före fyllda 65 år minst en månad utomlands har bott tillsammans i äktenskap med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands.

3 §

När den tid som avses i 1 § räknas ut, beaktas inte den tid som makarna samtidigt har varit anställda i huvudsyssla vid utrikesförvaltningen i en beskickning utomlands.

4 §

Den särskilda ersättningen beräknas på grundval av den tid som anges i 1 §. För varje månad är ersättningen 86 mark om året.

6 §

Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 65 år eller för vilken till maken därförinnan betalas invaliditetspension med stöd av 22 § folkpensionslagen. Ersättningen betalas till utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningen av en här nämnd pension har upphört eller maken avlidit. Utan vägande skäl betalas ersättningen inte retroaktivt för längre tid än ett år före ansökan.

7 §

Det i 4 § angivna beloppet justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare.


8 §

Särskild ersättning beviljas och utbetalas av statskontoret. Ansökan om ersättning skall göras skriftligen på en blankett för vilken formuläret fastställs av statskontoret. Till ansökan skall fogas utredning av utrikesministeriet om den utlandsvistelse som avses i 1 § och annan utredning som statskontoret bestämmer. Statskontoret betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som det fastställer.

13 §

Beloppet i 4 § motsvarar löneindextalet för 1988.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Frånsett 6 § tillämpas lagen även på särskilda ersättningar som har beviljats innan lagen har trätt i kraft. Statskontoret tar på nytt upp ärenden som gäller sådana ersättningar trots beslut som har vunnit laga kraft.

Regeringens proposition 93/91
Utrikesutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.