1371/1991

Utfärdat i Helsingfors den 27 november 1991

Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för ordinarie slutlig skatt som debiterats för 1990

Finansministeriet har med stöd av 112 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87) beslutat:

1 §

Med avvikelse av vad som föreskrivs i finansministeriets beslut den 29 juni 1987 om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (621/87) uppbärs stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie, som debiterats för skatteåret 1990, i två rater. Den första raten skall betalas senast den 10 mars och den andra raten senast den 5 maj 1992. Om den skatt som skall betalas vid uppbörden är mindre än 600 mark, skall den betalas på en gång vid uppbörden av den första raten.

Har prövningsnämnden nedsatt ett påfört belopp, skall det belopp som enligt prövningsnämndens beslut skall uppbäras vid uppbörden betalas i samband med de återstående raterna. Från detta belopp minskas dock de rater som på grund av debiteringen enligt skattenämndens beslut redan förfallit till betalning vid uppbörden. Förfarandet är detsamma om det debiterade beloppet innan uppbörden avslutats har nedsatts på grund av en sådan skatterättelse som avses i 82 § beskattningslagen eller en sådan rättelse av debiteringen som avses i 82 a §.

2 §

Skatt som enligt 1 § får betalas i två rater fördelas jämnt på raterna. Den del av en rat som överstiger fulla tiotal mark läggs till första raten.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 28 november 1991.

Helsingfors den 27 november 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.