1368/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om byggnadsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att tillgodose behovet av lokaler för statens ämbetsverk och inrättningar finns byggnadsförvaltningen, som består av byggnadsstyrelsen och den distriktsförvaltning som lyder under denna.

Byggnadsstyrelsen är ett ämbetsverk som lyder under finansministeriet. För distriktsförvaltningen indelas landet i byggnadsdistrikt.

2 §

På byggnadsförvaltningen ankommer att

1) sköta den anskaffning och det underhåll av lokaler som koncentrerats till den samt att handha fastighetsförvaltningen,

2) samordna övriga statliga ämbetsverks och inrättningars lokalanskaffningar och underhållet av lokalerna samt förvaltningen av statens byggnadsmark, och att

3) genom sina åtgärder påverka den anskaffning och det underhåll av lokaler som sker med statsstöd samt användningen av byggnadsmarken.

Till byggnadsförvaltningen hör dessutom andra uppgifter, om så stadgas särskilt eller föreskrivs genom finansministeriets beslut.

3 §

Anskaffningen av lokaler skall grunda sig på ämbetsverkens och inrättningarnas utrymmesbehov. När lokaler anskaffas och underhålls skall de krav beaktas som bör ställas på att lokalerna är funktionella, förmånliga och energiekonomiska. I byggnadsverksamheten skall det också ses till att lösningarna passar in i omgivningen.

4 §

Byggnadsstyrelsen har en direktion vars medlemmar utses av statsrådet. Om direktionens sammansättning, uppgifter och mandattid stadgas genom förordning.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1981 om byggnadsförvaltningen (1045/81) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 68/91
Förvaltningsutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.