1366/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om investeringsreserveringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1978 om investeringsreserveringar (1094/78) 18 § 2 mom.,

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (660/89),

ändras 7 § 1 och 2 mom., 9 § 1 punkten, 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 14 § 2 mom., 18 § 1 mom. och 23 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 och 2 mom., 9 § 1 punkten, 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 14 § 2 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 10 a § och en ny 16 § i stället för den 16 § som upphävts genom nämnda lag av den 14 juli 1989 samt till 9 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, temporärt en ny 2 a-punkt och till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 14 juli 1989, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Investeringsreserveringar får dock inte göras för räkenskapsperioder som har gått ut den 1 januari 1992 eller senare.

7 §

Den skattskyldige får lyfta en deposition för vilken motsvarande investeringsreservering har gjorts i fråga om en räkenskapsperiod för vilken statsrådet har gett användningstillstånd. Då depositionen lyfts skall i de fall som avses i 11 § uppvisas finansministeriets tillstånd att använda investeringsreserveringen samt i andra fall ett intyg över motsvarande investeringsreservering vilket har utfärdats av skattebyrån på den skattskyldiges hemort sedan beskattningen har verkställts.

Skattebyrån utfärdar i de fall som avses i 21 § ett intyg för den skattskyldige över rätten att lyfta investeringsdepositionen. Uppvisar den skattskyldige ett intyg som avses i 1 mom., får han lyfta en deposition, om motsvarande reservering inte har godkänts i beskattningen, liksom också en deposition som han har gjort, till den del depositionen överstiger 50 procent av den investeringsreservering som har godkänts i beskattningen.


9 §

En investeringsreservering får användas för

1) anskaffning, grundlig förbättring och större reparationer av förslitning underkastade anläggningstillgångar inom näringsverksamheten, dock inte i fråga om personbilar,


2 a) täckning av anskaffningsutgifterna för tecknade bostadsaktier som hör till näringsverksamhet, under förutsättning att tecknaren är stiftande delägare,


10 a §

Om den skattskyldige har lyft en investeringsdeposition utan att använda den för ett ändamål som nämns i 9 eller 10 §, anses den investeringsreservering som motsvarar depositionen vara skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket depositionen har lyfts.

12 §

En investeringsreservering får användas för ett ändamål som nämns i 9 § 1, 2 och 3 punkten då de anläggningstillgångar som anskaffningen gäller levereras eller beställs eller då uppförandet av en byggnad eller konstruktion eller ett väg-, järnvägs-, bro-, brygg-, damm-, bassäng- eller avloppsarbete inleds under användningsperioden. Levereras de beställda anläggningstillgångarna eller utförs byggnadsarbetet eller något annat ovan nämnt arbete efter användningsperioden, får investeringsreserveringen användas endast för de utgifter i fråga om vilka betalningsskyldighet har uppkommit under användningsperioden.


En investeringsreservering får användas för det ändamål som nämns i 9 § 2 a-punkten, om betalningsskyldigheten för anskaffningsutgifterna för aktierna har uppkommit under skatteåret 1992 eller 1993.

13 §

Har en delägare eller medlem i ett aktiebolag eller andelslag betalt en del av dess aktie- eller andelskapital genom att använda sin investeringsreservering, skall bolaget eller andelslaget senast under skatteåret efter det år då betalningen skedde använda det erlagda beloppet för ett ändamål som nämns i 9 § 1, 2 eller 3-5 punkten.


14 §

Såsom den inkomst med hänsyn till vilken avgörs om beskattning enligt prövning skall verkställas med stöd av 72 § 2 mom. beskattningslagen (482/58) betraktas den inkomst av en förvärvskälla från vilken investeringsreserveringen har dragits av.

16 §

Vid överlåtelse av aktier som avses i 9 § 2 a punkten, som hör till anläggningstillgångarna och som den skattskyldige har ägt längre tid än fem år anses beloppet av den använda investeringsreserveringen vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige för det år under vilket aktierna överläts. Anskaffningsutgifterna för aktier är härvid avdragsgilla så som stadgas i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

18 §

Om den skattskyldige inte har använt en investeringsreservering eller om denna inte har ansetts vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige senast under skatteåret 1997, skall den del av reserveringen som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst anses som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst för skatteåret 1997. Den reservering eller den del av denna som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst räknas som inkomst från den förvärvskälla från vars inkomst den har dragits av. Finns denna förvärvskälla inte längre under skatteåret, räknas den reservering eller reserveringsdel som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst såsom inkomst från en förvärvskälla som närmast motsvarar den som har upphört. Den skattskyldige har rätt att lyfta den del av investeringsdepositionen som motsvarar den som inkomst räknade delen av reserveringen.


23 §

Genom denna lag upphävs lagen den 8 juni 1964 om investeringsfonder (309/64) jämte ändringar. Den sistnämnda lagen skall dock tillämpas på investeringsfonder som de skattskyldiga har då denna lag träder i kraft. Under skatteåren 1991-1997 får en investeringsfond, med avvikelse från 10 § lagen om investeringsfonder, räknas som skattepliktig inkomst utan höjning och skattetillägg. Om den skattskyldige inte har använt investeringsfonden eller om fonden inte har betraktats som skattepliktig inkomst senast under skatteåret 1997, anses den oanvända delen av investeringsfonden vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige för skatteåret 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Stadgandena i 10 a §, 14 § 2 mom. och 23 § 2 mom. samt 18 § i deras ändrade lydelse tillämpas dock redan vid beskattningen för 1991.

Stadgandena i 9 § 2 a-punkten och 12 § 4 mom. gäller till utgången av 1993 och tillämpas vid beskattningen för 1992 och 1993.

Utan hinder av 9 § 1 punkten kan en investeringsreservering som gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 även användas för anskaffning av en inhemsk personbil så som stadgas i denna lag, dock inte senare än under skatteåret 1993.

Regeringens proposition 79/91
Statsutsk. bet. 29/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.