1351/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) 1 § 2 mom. och 3 § 3 mom. samt

fogas till 18 § nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §

När stadganden om explosiva varor utfärdas, skall hänsyn tas till att hälso- och miljöskador som kan orsakas av explosiva varor och av tillverkningen av sådana förhindras.


3 §

Om den övervakning som hör till arbetarskyddsmyndigheterna och som avser arbetarskyddet stadgas särskilt.

18 §

I frågor om vilka stadgas genom förordning och som avses i 1 § 1 mom. får närmare föreskrifter meddelas genom beslut av handels- och industriministeriet.

Genom förordning kan stadgas att tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om teknik och säkerhet vad gäller tillämpningen av ett ministeriebeslut som avses i 2 mom. samt bestämma eller godkänna en standard som skall iakttas vid tillämpningen. Dessutom kan genom förordning stadgas att centralen får meddela närmare föreskrifter och anvisningar om teknik och säkerhet i frågor om vilka det inte anses ändamålsenligt att bestämma genom beslut av handels- och industriministeriet.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Regeringens proposition 76/91
Ekonomiutsk. bet. 11/91

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.