1348/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Förordning om ändring av förordningen om enskilda vägar

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/62) 18 b, 22, 24 a, 29, 30, 41 och 43 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 b, 22, 24 a och 41 §§ i förordning av den 29 december 1983 (1134/83), 29 och 30 §§ delvis ändrade genom förordning av den 23 december 1977 (998/77) samt 43 § ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 15 december 1989 (1158/89),

ändras 14 § 1 mom. samt 15-18, 18 a, 19-21, 22 a, 22 b, 23, 24, 25-28, 31-34, 40, 42 och 42 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 1 mom. samt 15, 16, 25-28, 31, 32, 34, 40 och 42 §§ i nämnda förordning av den 23 december 1977, 18 a, 19-21, 22 a, 22 b, 23, 24, 33 och 42 a §§ i nämnda förordning av den 29 december 1983 samt 17 och 18 §§ ändrade genom nämnda förordningar av den 23 december 1977 och den 29 december 1983, samt

fogas till 40 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 42 b § som följer:

14 §

Statsbidrag ges på grundval av kostnaderna för vägens underhåll beräknade enligt en av vägdistriktet fastställd bidragsprocent.


15 §

Utöver grundbidraget ges i tilläggsbidrag på grundval av annan trafik än vägdelägarnas högst 20 procent, på grundval av vägdelägarnas ekonomiska ställning högst 20 procent, på grundval av storleken av kostnaderna för vägens underhåll högst 10 procent och på grundval av vägsträckan per delägare som är fast bosatt inom vägens influensområde högst 10 procent. Totalbeloppet av det bidrag som beviljas kan likväl uppgå till högst 80 procent.

Om till vägen hör en färjsträcka eller en bro som årligen nedmonteras, ges bidrag till denna del för 80 procent av drifts- och underhållskostnaderna.

16 §

Statsbidrag för underhåll av en enskild väg skall sökas hos det vägdistrikt inom vars område vägen eller största delen därav finns. Ansökan skall tillställas kommunen senast i maj året före det kalenderår från vars början statsbidrag söks. Till ansökningen skall fogas protokollsutdrag från den förrättning vid vilken väglaget har grundats och en aktuell delägarförteckning samt en karta över vägen och dess influensområde. Av delägarförteckningen och kartan skall framgå den fasta bosättningen inom vägens influensområde.

Vägnämnden skall granska att ansökningen är i behörigt skick och vid behov begära att väglaget kompletterar den. Vägnämnden skall före utgången av augusti tillställa vägdistriktet ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande.

17 §

Vägdistriktet skall om möjligt senast inom februari följande år besluta om statsbidrag skall beviljas. I bidragsbeslutet skall anges grundbidrags- och tilläggsbidragsprocenten, den av distriktet uppmätta längden av den vägsträcka för vilken beviljas bidrag samt underhållsklassen för vägens olika avsnitt. Till bidragsbeslutet skall fogas den godkända kostnadsberäkningen för det första året.

Har ansökan om statsbidrag inlämnats till kommunen efter föreskriven tid, kan vägdistriktet av särskilda skäl behandla ansökningen enligt 1 mom.

18 §

Beslutet om statsbidrag är i kraft tills vidare. Har de förhållanden på vilka bidragsbeslutet grundar sig avsevärt förändrats, kan vägdistriktet ändra beslutet.

Om en väg på grund av förändrade förhållanden inte längre motsvarar de i 93 § 1 mom. av lagen om enskilda vägar nämnda förut- sättningarna för statsbidrag, skall vägdistriktet dra in bidraget räknat från ingången av året efter det då indragningsbeslutet fattades.

Då ett ärende som avses i 1 eller 2 mom. blir anhängigt på initiativ av vägdistriktet, skall väglaget och vägnämnden innan ärendet avgörs beredas tillfälle att bli hörda.

18 a §

Enskilda vägar som beviljas statsbidrag indelas i underhållsklasser på grundval av trafiken på vägen och underhållsbehovet. Olika avsnitt av vägen kan höra till skilda underhållsklasser.

19 §

Vägdistriktet skall årligen i god tid tillställa ett väglag med rätt till statsbidrag ett förslag till kostnadsberäkning för följande år. Väglaget kan före årets slut föreslå ändringar i förslaget.

Vägdistriktet skall godkänna väglagets kostnadsberäkning om möjligt senast inom februari. Beslutet kan undertecknas maskinellt.

20 §

Såsom kostnader som berättigar till statsbidrag godkänns endast kostnader för sådana arbeten som är nödvändiga för att hålla vägen i ett för trafiken tillfredsställande skick. Därutöver godkänns skäliga kostnader för övervakning av underhållsarbetena och skötseln av väglagets ärenden. Vid godkännande av kostnaderna beaktas den allmänna pris- och lönenivån på orten.

21 §

Vägdistriktet skall besluta om de till statsbidrag berättigande kostnaderna för underhållsåret om möjligt senast inom april följande år. Beslutet kan undertecknas maskinellt.

Till statsbidrag berättigande kostnader är kostnader enligt en godkänd kostnadsberäkning, om inte något annat följer av 3 eller 4 mom. eller av 22 a §.

Om underhållsarbeten som förutsätts av den godkända kostnadsberäkningen helt eller delvis har försummats, skall dessa beaktas i form av avdrag när de kostnader som berättigar till statsbidrag godkänns.

Vägdistriktet kan av särskilda skäl tillåta väglaget att låta utföra underhållsarbeten som inte förutsätts i den godkända kostnadsberäkningen. Merkostnaderna för dessa arbeten beaktas då beslutet om de till statsbidrag berättigande kostnaderna meddelas.

22 a §

Såsom till statsbidrag berättigande kostnader för färjsträckor, broar som årligen nedmonteras och vintervägar godkänns de faktiska kostnaderna enligt 20 §.

22 b §

Väglaget skall beträffande de vägavsnitt som avses i 22 a § tillställa vägdistriktet en utredning över underhållsårets kostnader senast inom februari följande år.

Har den utredning som nämns i 1 mom. lämnats till vägdistriktet efter föreskriven tid, kan detta av särskilda skäl behandla den.

23 §

Vägdistriktet skall minst en gång under tre år genom inspektioner i terrängen övervaka underhållet av de vägar som får statsbidrag. Vägdistriktet skall bereda väglagets och vägnämndens representanter möjlighet att delta i terränginspektionerna.

24 §

Vägdistriktet skall betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom april året efter underhållsåret. Bidraget betalas i hela mark så att överskjutande pennibelopp lämnas obeaktade.

25 §

Vägdistriktet skall årligen uppgöra ett sammandrag av sina beslut enligt 17 §, 18 § 1 och 2 mom., 19 § 2 mom. och 21 § 1 mom. samt tillställa kommunen ett utdrag ur det.

Bidrag för byggande av väg
26 §

Vid beviljande av bidrag enligt 94 § lagen om enskilda vägar för byggande av enskild väg gäller i tillämpliga delar vad 13 § stadgar. Statsbidrag kan enligt prövning beviljas för högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projekterings-, byggnads- och förbättringsarbeten på vägar, broar och färjsträckor samt för vägförrättningskostnader. När bidragsprocenten övervägs iakttas i tillämpliga delar vad 14 och 15 §§ stadgar om bidragsprocent för underhållet.

Statsbidrag beviljas inte för ersättningar som har bestämts enligt 4 kap. lagen om enskilda vägar. Bidrag beviljas inte heller för arbeten som har utförts utan tillstånd av vägdistriktet innan bidragsansökan inlämnades.

Har bidrag för byggande av väg beviljats av andra statsmedel, beviljas inte bidrag som avses i 1 och 2 mom., om inte vägdistriktet av särskilda skäl beslutar något annat.

27 §

Statsbidrag för byggande av väg skall i god tid innan arbetena inleds sökas hos det vägdistrikt inom vars område huvudparten av bidragsobjektet finns. Ansökningen skall tillställas kommunen. Till den skall i två exemplar fogas en av en sakkunnig utarbetad plan och kostnadsberäkning över byggandet av vägen, vägförrättningsprotokollet och delägarförteckningen samt en karta över vägen och dess influensområde. Av delägarförteckningen och kartan skall framgå den fasta bosättningen inom vägens influensområde. Har vägförrättning inte skett, skall till ansökningen fogas utredning om ständig rätt till nyttjande av nödvändiga områden. Har ett väglag inte grundats, skall ansökningen såvitt möjligt undertecknas av samtliga vägdelägare. I den skall uppges om bidrag för byggande av vägen har sökts eller beviljats av andra statsmedel.

Vägnämnden skall granska om ansökningen är i behörigt skick och vid behov uppmana sökanden att komplettera den. Vägnämnden skall sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande till vägdistriktet.

28 §

Vägdistriktet skall varje år avgöra ansökningarna på en och samma gång, om inte något annat följer av projektens angelägenhetsgrad. Av beslut om bidrag skall framgå bidragsprocenten och bidragets högsta belopp. I beslutet skall ytterligare föreskrivas på vilket sätt och före vilken tidpunkt arbetet skall utföras och i hur många poster bidraget betalas ut.

31 §

Statsbidrag betalas i förskott på det sätt som föreskrivs i bidragsbeslutet sedan arbetet påbörjats, med beaktande av hur arbetet har framskridit. Den sista posten utges då arbetet är färdigt och godkänt av vägdistriktet. Bidragsposterna inbetalas på det bankkonto som väglaget uppger.

Innan den första bidragsposten betalas ut skall väglaget ställa en av vägdistriktet godkänd säkerhet för eventuell återbetalning av bidraget. Har väglaget ingått avtal med kommunen enligt 42 a § om väghållningen, krävs ingen säkerhet av kommunen.

32 §

För ledning av arbetet skall väglaget välja en arbetsledare, som godkänns av vägdistriktet. Utförs arbetet på entreprenad, skall vägverkets föreskrifter om entreprenader följas vid val av entreprenör. Arbetskostnaderna skall bokföras separat.

Vägdistriktet skall övervaka att arbetet utförs på behörigt sätt och hur statsbidraget används.

Övervakningen av bidragens användning
33 §

En av distriktet utsedd övervakare har rätt att vid behov granska bokföringen hos väglag som får statsbidrag.

Underhållet av enskilda vägar med rätt till statsbidrag kan kontrolleras med hjälp av kontrollvägar som har valts av vägverket. Ett väglag vars väg valts till kontrollväg är skyldigt att lämna vägverket de uppgifter som kontrollen kräver.

34 §

Vägdistriktet skall till kommunen anmäla de statsbidrag som det har beviljat för byggande av enskilda vägar.

40 §

Vägverket skall meddela

1) närmare föreskrifter om vad som skall beaktas när bidragsprocenten fastställs,

2) närmare föreskrifter och anvisningar om grunderna för bestämmande av de kostnader som berättigar till statsbidrag,

3) närmare föreskrifter och anvisningar om projektering, byggande och underhåll av enskilda vägar som får statsbidrag samt

4) övriga behövliga föreskrifter och anvisningar som gäller statsbidrag.

Dessutom skall i tillämpliga delar beaktas statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

42 §

Vägdistriktet skall ålägga ett väglag att återbära ett erhållet statsbidrag eller en del därav jämte årlig ränta på 12 procent beräknad från utbetalningsdagen, om

1) oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter har lämnats för erhållande av statsbidrag,

2) föreskrifter som meddelats som villkor för bidraget inte har följts eller uppgifter eller annat material som behövs för övervakningen inte har lämnats, eller om arbeten som berättigar till bidrag helt eller delvis har försummats,

3) bidrag har utbetalts till för stort belopp eller utan grund, eller

4) på vägen har uppsatts en förbudstavla i strid med 96 § lagen om enskilda vägar eller färdsel på vägen annars har förhindrats.

På belopp som återbärs skall betalas en dröjsmålsränta om 16 procent från förfallodagen. Statsbidrag som återbärs jämte ränta och dröjsmålsränta kan också krävas in så att det dras av från statsbidrag som betalas ut senare.

Vägdistriktet kan avstå från återkrav, då återbetalning av bidraget med beaktande av omständigheterna skall anses oskäligt.

42 a §

Ett väglag kan ingå avtal om väghållning med kommunen. Härvid gäller beträffande kommunen i tillämpliga delar vad som i fråga om väglag stadgas om sökande och utanordnande av statsbidrag samt om ändringssökande. Trots ett sådant avtal är väglaget alltjämt väghållare.

42 b §

Väglaget kan söka ändring i vägdistriktets beslut som avses i 17 §, 18 § 1 eller 2 mom., 21 § 1 mom. eller 42 § 1 eller 2 mom. genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I övriga beslut som vägdistriktet fattat enligt denna förordning kan ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut av den 25 april 1963 om byggande och underhåll av samt statsbidraget för statsunderstödda enskilda vägar (218/63) jämte ändringar och trafikministeriets allmänna anvisningar nr 652/45/84 av den 10 april 1984 gällande enskilda vägar med statsbidrag.

De bidragsansökningar som då denna förordning träder i kraft behandlas i trafikministeriet eller länsstyrelsen skall överföras till vägdistrikten.

På de väglag för vilka statsbidragsbeloppet har fastställts före den 1 januari 1978 och för vilka bidragsprocenttalen har höjts räknat från ingången av 1978, är de procenttal som gäller när denna förordning träder i kraft tillämpliga till utgången av 1993, om de inte dessförinnan ändras på ansökan av väglaget eller på initiativ av någon myndighet. Väglagen skall dock ansöka om statsbidrag enligt 16 § 1 mom. senast i maj 1993, vid äventyr att bidrag inte beviljas för de följande väghållningsåren. I fråga om andra väglag än de som avses ovan tillämpas tills vidare de länsstyrelsebeslut som fattats innan denna förordning träder i kraft, tills beslutet ändras eller upphävs genom vägdistriktets beslut.

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.