1347/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Förordning om forskningsetiska delegationen

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

För behandling av etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för främjande av forskningsetiken finns i anslutning till undervisningsministeriet en forskningsetisk delegation.

2 §

Delegationen skall

1) göra framställningar och avge utlåtanden till myndigheter i forskningsetiska lagstiftningsfrågor och andra forskningsetiska frågor,

2) fungera som sakkunnigorgan vid utredningen av forskningsetiska problem,

3) ta initiativ för främjande av forskningsetiken samt främja diskussionen om forskningsetik i Finland,

4) följa den internationella utvecklingen inom sitt område och delta aktivt i internationellt samarbete samt

5) sprida information om forskningsetiska frågor.

3 §

Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och åtta andra medlemmar som undervisningsministeriet utser för tre år i sänder. I delegationen skall finnas företrädare för de vetenskapsområden som är viktigast med tanke på forskningsetiken och de centrala myndigheter som svarar för forskningsetiken.

4 §

Delegationen kan ha en generalsekreterare samt sekreterare med uppgiften som bisyssla. Undervisningsministeriet anställer generalsekreteraren och sekreterarna.

5 §

Om delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

6 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.