1335/1991

Given i Helsingfors den 4 oktober 1991

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

I skattedeklaration anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta som utbetalas i pengar, förutom om rätten till pensionen eller livräntan utgör skattepliktiga tillgångar med stöd av 119 § 2 punkten och 120 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet eller om det är fråga om skattepliktig sytning i enlighet med 63 och 164 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

2) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen, ej heller andra i nämnda lag, i folkpensionslagen eller patientskadelagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) försäkringsprestation som erhållits med stöd av personförsäkring som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, belopp som erhållits genom premieåterbäring eller återköp,

5) dagpenning och annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av annan än i 2, 3 och 4 punkten avsedd försäkring,

6) dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning för minskning i inkomst eller upphälle,

8) förmån som utbetalas på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), ej heller utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare, till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp eller sysselsättningsstöd som utbetalas till fysisk person som anställt en arbetslös arbetssökande för annat ändamål än näringsverksamhet eller gårdsbruk, ej heller motsvarande understöd som utbetalas med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 § lagen om studiestöd (684/90),

11) stöd för vård av barn i hemmet,

12) periodisk ersättning som betalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

13) särskild ersättning som utbetalats med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89),

14) reservistlön,

15) sjöarbetsinkomst som avses i 93 § och 94 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88),

16) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

17) gottgörelse för bolagsskatt i anslutning till dividend och ränta som avses i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88), om dividendens och räntans mottagare är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo och gottgörelsen inte ansluter sig till dividend eller ränta som skall anses utgöra inkomst av näringsverksamhet,

18) fondandel och överskott som personalfonder utbetalat till sina medlemmar,

19) dagpenning i enlighet med lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självriskandelen enligt sjukförsäkringslagen (118/91), ej heller

20) rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd och ersättning för inkomstbortfall som för rehabiliteringstiden betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91).

2 §

En skattskyldig som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten behöver inte utan anmaning avge skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1991. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 11 oktober 1990 om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration (972/90).

Helsingfors den 4 oktober 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.