1317/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 125 a §, sådan den lyder i lag av den 6 augusti 1982 (608/82),

ändras i 125 § det inledande stycket i 1 mom. och 3 mom. samt 126 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 126 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 mars 1983 och den 28 juni 1985 (334/83 och 541/85), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

125 §

Finansministeriet kan på ansökan och på de villkor som det bestämmer bevilja befrielse från statsskatt, och kommunfullmäktige eller, på grund av ett bemyndigande i reglementet, kommunstyrelsen, något annat kommunalt organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under-kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. Befrielse kan beviljas,


Skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp som befrielsen gäller och i fråga om vilka finansministeriet kan bevilja befrielse är högst 300 000 mark. Ministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.


126 §

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

126 a §

Finansministeriet kan bestämma att skattestyrelsen skall avgöra de ansökningar som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Ministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringes proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.