1311/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 14 juli 1978 (573/78) 9 § 1 och 3 mom., 11 §, 23 § 2 mom., 44 § 2 mom. och 70 §,

av dessa lagrum 11 §, 23 § 2 mom. och 44 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 23 december 1987 (1165/87), som följer:

9 §

Då ett fordon har anlänt till tullområdet eller avgår därifrån, skall befälhavaren eller föraren utan dröjsmål anmäla det till tullklarering (fordonsanmälan). Om fordonet samt dess last och proviant skall härvid lämnas de uppgifter och handlingar som tullmyndigheten kräver.


Fordonets befälhavare eller förare skall övervaka att stadgandena om tullvägar och allmänna trafikplatser samt lossnings- och lastningstillstånd iakttas. Han skall också se till att ingen avlägsnar sig från fordonet eller går in i detta förrän tullmyndigheten har gett sitt tillstånd.

11 §

Transport av en vara genom ett tullområde är tillåten, om inte annorlunda stadgas i någon annan lag eller förordning eller om inte den myndighet som har rätt att bevilja tillstånd till införsel eller utförsel av en vara bestämmer något annat.

23 §

Tillstånd att inrätta ett friområde beviljas av finansministeriet som även fastställer villkoren för lagerverksamheten.


44 §

Speditören eller något annat ombud svarar dock inte för att tull betalas, om varan har överlåtits från tullkontroll till varuhavaren och denne också har ålagts att betala tullräkningen. Ombudet blir inte heller i andra fall ansvarigt, om han inte har medverkat eller inte ens har kunnat medverka till att förtullningen har blivit felaktig eller fördröjts.

70 §

Tullstyrelsen kan vid vite ålägga den som inte iakttar förpliktelserna enligt 68 eller 69 § att fullgöra dem.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 33/91
Statsutsk. bet. 23/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.